RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Mujer

(70)

Género → Mujer → Documentación (36)

 • Concepción Arenal Ponte e as súas aportacións á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

  Concepción Arenal Ponte y sus contribuciones a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: María José Méndez Lois.
  Página: 30.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Concepción Arenal (1820-1893) comezou a a súa formación cunha educación tradicional ou, como se denominaba naquela época “propia de señoritas” pero, máis tarde, ano 1841, matricúlase na Universidade de Madrid, como asistente ás aulas masculinas e comeza a participar nos faladoiros políticos e literarios da época, rexeitando, deste xeito, a tradicional condición da muller do seu tempo.

  Castellano: Concepción Arenal (1820-1893) inició su formación con una educación tradicional o, como se llamaba en ese momento, “propia de señoritas ” pero, posteriormente, en 1841, se matriculó en la Universidad de Madrid, como ayudante en las aulas masculinas y empezó a participar en las tertulias políticas y literarias de la época, rechazando, de esta manera, la condición tradicional de la mujer de su tiempo.

 • Dereitos sexuais e reprodutivos

  Derechos sexuales y reproductivo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Lola Ferreiro Díaz.
  Página: 38.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Expresado en termos xerais, poderiamos resumir que as persoas temos dereito a decidir cando, con quen e como temos relacións sexuais, así como se queremos ter fillas e fillos e, nese caso, cantos queremos ter e cando queremos telos. Xa que logo, os dereitos sexuais e reprodutivos son un garante da libre decisión sobre o uso do propio corpo, das emocións e dos afectos. Porén, se analizamos este concepto un pouco máis polo miúdo, podémonos dar de conta que estamos ante un tema complexo e proba disto é que estes dereitos estiveron sen recoñecer (e mesmo sen definir) durante milenios; mesmo hoxe en día aínda non están establecidos na práctica, malia estar recoñecidos como dereitos humanos fundamentais das persoas en xeral e das mulleres en particular.

  Castellano: Expresado en términos generales, podríamos resumir que las personas tenemos derecho a decidir cuándo, con quién y cómo tener relaciones sexuales, así como si queremos tener hijas, hijos y, en ese caso, cuántos queremos tener y cuándo queremos tenerlos. Por lo tanto, derechos sexuales y reproductivo son garantía de libre decisión de uso del propio cuerpo, de las emociones y afectos. Sin embargo, si analizamos este concepto un poco más a menudo, podemos darnos cuenta que estamos ante un tema complejo y prueba de esto es que estos derechos no fueron reconocidos (e incluso definidos) durante milenios, incluso hoy aún no están establecidos en la práctica, a pesar de ser reconocidos como derechos humanos fundamentales de las personas en general y de las mujeres en particular.

Género → Mujer → Experiencias (24)

 • Programa de Microcrèdits per a l’Autocupació de dones a Mallorca

  Programa de Microcréditos para el Autocupación de mujeres en Mallorca (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Susana Salas Planas.
  Página: 28.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Treball Solidari és una associació sense ànim de lucre que es dedica a l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2000, amb una llarga experiència en projectes de microcrèdits a diferents països de SudAmèrica i Àfrica. L’any 2011, a causa de la situació de crisis en el nostre país, va decidir encetar una línia de cooperació local amb un programa de microcrèdits per a dones, majoritàriament d’origen immigrant, a l’illa de Mallorca. La finalitat era donar l’oportunitat a aquest col·lectiu de tenir un suport, tant a nivell financer com a nivell social, per iniciar petits negocis o projectes que, a través de les vies tradicionals de finançament no trobaven recolzament.

  Castellano: Treball Solidari (Trabajo Solidario) es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al ámbito de la cooperación internacional desde el año 2000, con una larga experiencia en proyectos de microcréditos a distintos países de Sudamérica y África. En el año 2011, debido a la situación de crisis en nuestro país, decidió iniciar una línea de cooperación local con un programa de microcréditos para mujeres, en su mayoría de origen inmigrante, en la isla de Mallorca. La finalidad era dar la oportunidad a este colectivo de tener un apoyo, tanto a nivel financiero como a nivel social, para iniciar pequeños negocios o proyectos que, a través de las vías tradicionales de financiación no encontraban apoyo.

 • A Rede de Escolas de Empoderamento

  La red de Escuelas de Empoderamiento (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Anabel Sanz del Pozo.
  Página: 12.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  No 2003 pónse en marcha a primeira experiencia da Escola de Empoderamento e posteriomente iránse incorporando novos municipios como Ermua, Getxo e Ondarroa, ata que en 2004 constitúese a Rede de Escolas de Empoderamento para mulleres, composta polos municipios de Basauri, Ermua, Getxo e Ondarroa.

  En 2003 se puso en marcha la primera experiencia de Escuela de Empoderamiento y luego se irán incorporandonuevos municipios como Ermua, Getxo y Ondarroa, hasta que en 2004 la Red de Escuelas para el Empoderamiento de la mujer, se compone por los municipios de Basauri, Ermua, Getxo y Ondarroa.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • A educación Social, a gran descoñecida dos CiM

  Educación Social, la gran desconocido del CiM – Cetros de Información de la mujer- (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Chus Gutiérrez Candame.
  Página: 34.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Cunha opinión dende a práctica abrimos o camiño para a reflexión acerca do papel da educación social nos Centros de Información á Muller (CIM) da nosa comunidade autónoma. Neste pequeno artigo, Chus Gutiérrez preséntamos diferentes programas nos que ten unha responsabilidade como educadora dentro do centro de información á muller da cidade da Coruña, onde desenvolve a súa actividade profesional facilitando, deste xeito, repensar o quefacer da educación social nun ámbito no que non ten demasiada presenza.

  Con una opinión desde práctica, allanamos el camino para una reflexión sobre el papel de la educación social en nuestros Centros de Información de la Mujer (CIM) en nuestra comunidad autónoma. En este breve artículo, Chus Gutiérrez te presenta diferentes programas en los que tiene responsabilidad como educadora en el centro de información a la mujer de la ciudad de A Coruña, donde desarrolla su actividad profesional facilitando, de esta manera, repensar la tarea de la educación social en una zona en la que no tiene demasiada presencia.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Reflexions sobre una proposta integral de l’itinerari d’inserció

  Reflexiones sobre una propuesta integral del itinerario de inserción (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 11 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Elisenda Xifre.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: En el present article explicarem el treball fet des d’Escaler Cooperativa i des de Garbet Cooperativa d’Inserció per a la inserció de dones i joves immigrats. Reflexionarem al voltant de la idea d’integrar el treball de l’empresa d’inserció dins el disseny global de l’itinerari d’inserció i de com entenem el model actiu de les empreses d’inserció. Per altra banda, també explicarem què ens aporta el model de competències en aquesta proposta global i per què creiem rellevant tenir en compte aquests pilars metodològics a l’hora de treballar amb persones (dones i joves) immigrades.

  Castellano: En el presente artículo explicaremos el trabajo hecho desde Escaler Cooperativa y desde Garbet Cooperativa de Inserción para la inserción de mujeres y jóvenes inmigrantes. Reflexionaremos en torno a la idea de integrar el trabajo de la empresa de inserción dentro del diseño global del itinerario de inserción y de cómo entendemos el modelo activo de las empresas de inserción. Por otra parte, también explicaremos qué nos aporta el modelo de competencias en esta propuesta global y por qué creemos relevante tener en cuenta estos pilares metodológicos a la hora de trabajar con personas (mujeres y jóvenes) inmigradas.

 • Programa Muller. Cáritas Diocesana de Lugo

  Programa Mujer. Caritas Diocesana de Lugo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Educador@s Programa Mujer.
  Página: 11.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: A idea do proxecto xurde en Cáritas Diocesana de Lugo a partires do coñecemen­to das situacións de extrema necesidade, coa idea de evita-la cronificación da pobreza e a exclusión social, tentando establecer uns seguimentos pormenorizados das situacións e unha planificación do traballo a realizar co fin de establecer cauces de integración social e laboral neste colectivo.

  Castellano: La idea del proyecto surge en Cáritas Diocesana de Lugo a partir del conocimiento de situaciones de extrema necesidad, con la idea de evitar la cronicidad de la pobreza y la exclusión social, intentando establecer un seguimiento detallado de las situaciones y la planificación del trabajo a realizar. con el fin de establecer canales de integración sociolaboral en este colectivo.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Experiencias de empoderamiento a través de la Educación Social

  Artículo publicado en el nº 21 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autor: Alba Sierra Rodríguez, educadora social. Universidad Complutense de Madrid.

  Las mujeres inmigrantes son la población que en mayor porcentaje se ha incorporado al mercado laboral a través del empleo doméstico y de cuidados. Sin embargo, su presencia en el ámbito laboral no ha ocasionado la incorporación de sus necesidades en las políticas del Estado español. Sufren la desprotección y la precariedad vinculadas a la invisibilización social. En este artículo realizamos un análisis del proceso de externalización del trabajo doméstico y de cuidados y las consecuencias que ha tenido para las trabajadoras domésticas. Tratamos de analizar de manera interseccional los factores de exclusión social que afectan a estas mujeres. La educación social es la clave para la transformación de esta situación de desprotección. Partimos de una experiencia socioeducativa llevada a cabo con mujeres inmigrantes magrebíes en Leganés en la que hemos desarrollado una investigación etnográfica y observación participante. En ella, se desarrolla una actuación socioeducativa basada en la enseñanza del castellano y se profundiza cómo a partir de esta propuesta de corte tradicional las mujeres desarrollan sus propios procesos de empoderamiento. Se promueve el crecimiento colectivo e individual a partir de sus capacidades y potencialidades y ello, las permite visibilizarse en el espacio público, creando espacios propios en los que desarrollar estrategias comunes frente a situaciones de desprotección.

Género → Mujer → Formaciones (11)