RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Trobada d’Educació Social - Islas Baleares

(89)

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 01 (7)

 • L’educació social i la institució escolar: la recuperació del treball amb l’escola per part de l’ educador social

  La educación social y la institución escolar: la recuperación del trabajo con la escuela por parte del educador social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 1 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Martí X. March Cerdá. Carmen Orte Socia
  Página: 14.
  2007.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB).

  Catalán: Un deis signes d’identitat académica i professional de la Pedagogía Social n’ha estat historicament i a l’actualitat la sistematització de la mateixa a partir del treball en el camp extraescolar i en el de la inadaptació social. Fins i tot, hom pot afirmar que hi ha hagut una necessitat conceptual i professional per part de la mateixa Pedagogía Social i de l’educació social de definir el seu propi ambit, el seu propi enfocament, el seu propi context d’intervenció, la seva prl>pia metodologia d’acció, la seva propia organització, etc. al marge de la institució escolar.

  Castellano: Uno de los signos de identidad académica y profesional de la Pedagogía Social ha sido históricamente y en la actualidad la sistematización de la misma a partir del trabajo en el campo extraescolar y en el de la inadaptación social. Incluso, se puede afirmar que ha habido una necesidad conceptual y profesional por parte de la misma Pedagogía Social y de la educación social de definir su propio ámbito, su propio enfoque, su propio contexto de intervención, la su prl> pia metodología de acción, su propia organización, etc. al margen de la institución escolar.

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 02 (12)

 • Ser vell

  Ser mayor (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 2 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Magdalena Gelabert.
  Página: 15.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: El progressiu augment de la longevitat és, sens dubte, una conquesta cultural que hem d’apreciar en la seva justa mesura, però, no tots els que arriben a edats avançades poden gaudir de bones relacions socials i familiars que minven la seva qualitat de vida.

  Castellano: El progresivo aumento de la longevidad es, sin duda, una conquista cultural que debemos apreciar en su justa medida, sin embargo, no todos los que llegan a edades avanzadas pueden disfrutar de buenas relaciones sociales y familiares que merman su calidad de vida.

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 03 (11)

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 04 (9)

 • El rol de l’educador familiar a atenció primària

  El rol del educador familiar en atención primaria (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 4 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Solange Palma Navarrete, Miquel Cruz Amengual, Cati Isern Salas, Apol.lonia Mas Salom, Fabiola Farias Ferrada, Mª Jose Sierra.
  Página: 15.
  2010.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Des dels centres municipals de Serveis Socials (CMSS) de l’Ajuntament de Palma, des de fa 4 anys el programa d’Educadors Familiars realitza una intervenció socioeducativa adreçada als menors en situació de dificultat i/o risc social i a les seves famílies. Aquesta intervenció es basa en l’anàlisi de necessitats, objectius assolibles, estratègies coherents i una avaluació permanent. Tot plegat es fa amb la planificació i coordinació conjunta dels professionals dels CMSS. Hi ha d’haver uns requisits.

  Castellano: Desde los centros municipales de Servicios Sociales (CMSS) de el Ayuntamiento de Palma, desde hace 4 años el programa de Educadores Familiares realiza una intervención socioeducativa dirigida a menores en situación de dificultad y / o riesgo social y en sus familias. Esta intervención se basa en el análisis de necesidades, objetivos alcanzables, estrategias coherentes y una evaluación permanente. Todo ello se hace con la planificación y coordinación conjunta de los profesionales de los CMSS. Tiene que haber unos requisitos.

 • L’educador social i la gent gran, una professió de futur

  El educador social y las personas mayores, una profesión de futuro (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 4 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Barbara Torrent Bagur.
  Página: 20
  2010.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Segurament no és molt comú trobar educadors socials que treballin a l’àmbit de la gent gran i dependència dins els serveis socials d’atenció primària. És, com molts altres, un àmbit emergent on a la llarga estic segura que tindrem cada cop més coses a dir, sobretot si partim de la premissa que el procés educatiu es dóna al llarg de tota la vida.

  Castellano: Seguramente no es muy común encontrar educadores sociales que trabajen en el ámbito de las personas mayores y dependencia dentro de los servicios sociales de atención primaria. Es, como muchos otros, un ámbito emergente donde a la larga estoy segura que tendremos cada vez más cosas que decir, sobre todo si partimos de la premisa de que el proceso educativo se da a lo largo de toda la vida.

 • Algunes experiències de prevenció

  Algunas experiencias de prevención (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 4 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Maria Amengual.
  Página: 21.
  2010.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: I qui es quedarà amb els menuts???? Això és el que ens vam plantejar l’equip de treball en algun moment de l’elaboració del projecte.
  Gracies a una subvenció de la Conselleria d’Educació adreçada a activitats de primera infància, l’equip es va posar en marxa per a desenvolupar una activitat de prevenció a la qual varem anomenar “Taller Familiar”; perseguint la finalitat d’afavorir les relacions parentals saludables per a assegurar el benestar dels infants de manera que es facilitessin i s’enfortissin les relacions entre pares i fills, per així aconseguir respostes sensibles i capacitat parental reflexiva.

  Castellano: ¿Y quién se quedará con los pequeños ? Esto es lo que nos plantear el equipo de trabajo en algún momento de la elaboración del proyecto.
  Gracias a una subvención de la Consejería de Educación dirigida a actividades de primera infancia, el equipo se puso en marcha para desarrollar una actividad de prevención a la que hicimos llamar “Taller Familiar”; persiguiendo el fin de favorecer las relaciones parentales saludables para asegurar el bienestar los niños de manera que se facilitaran y fortalecieran las relaciones entre padres e hijos, para así conseguir respuestas sensibles y capacidad parental reflexiva.

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 05 (16)

 • L’ educador/a social a l’àmbit penitenciari. Pràctica educativa i sistema penitenciari: un binomi (im) possible?

  ¿El educador / a social en el ámbito penitenciario. práctica educativa y sistema penitenciario: un binomio (im) posible? (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 5 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Elisabeth Boó, Elisenda Sancenón.
  Página: 13.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: La presó és una institució total, sòlida, en el sentit que és un espai tancat en el qual una sèrie de persones, que compleixen condemna per haver comès un delicte tipificat a la llei com a tal, duen a terme totes les activitats de la vida: dormen, mengen, treballen, estudien, passen el temps de lleure, etc.. perdent la capacitat de programar l’activitat diària ja que aquesta ve establerta rutinàriament. Això implica una sèrie de circumstàncies a tenir en compte a l’hora de dissenyar i aplicar qualsevol acció educativa en una presó, on les variables del temps i l’espai es converteixen en instruments de control.

  Castellano: La cárcel es una institución total, sólida, en el sentido de que es un espacio cerrado en el que una serie de personas, que cumplen condena por haber cometido un delito tipificado en la ley como tal, llevan a cabo todas las actividades de la vida: duermen, comen, trabajan, estudian, pasan el tiempo libre, etc .. perdiendo la capacidad de programar la actividad diaria ya que esta viene establecida rutinariamente. Esto implica una serie de circunstancias a tener en cuenta a la hora de diseñar y aplicar cualquier acción educativa en una prisión, donde las variables del tiempo y el espacio se convierten en instrumentos de control.

 • Programa Atura’t – Introducción

  Artículo publicado en el nº 5 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: “Equip programa Atura’t” Arranz, MJ;Calleja, MM;Carrero, M;Gonzalez, E;Jimenez, A;Ribas, E;Seguí, C.
  Página: 23.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  El abuso sexual de la infancia y adolescencia, como fenómeno cada vez más presente en las sociedades globalizadas, es una cuestión que concierne a todos los ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, y hace necesario la puesta en marcha de acciones desde un enfoque global e integral. En España, el estudio de prevalencia de abuso sexual de López y Del Campo (1997) mostró que en torno a un 22% de la población adulta informaba de haber sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Cuando se atiende al número de delitos de abuso sexual infantil, un tercio de las mismas son cometidas por adolescentes (McGrath, 2009). Debe ser desde las distintas perspectivas -nacional, internacional, y autonómica- que se consideren tanto los diversos factores que contribuyen a su mantenimiento como las actuaciones destinadas a reducir sus terribles consecuencias.

 • Anàlisi dafo sobre la prevenció en delinqüencia juvenil

  Análisis  dafo sobre la prevención en delincuencia juvenil (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 5 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Josep Vallés Herrero.
  Página: 37.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: A partir d’una comissió de treball fomentada per l’administració de Justícia de la Generalitat sobre els processos de reinserció social a Tarragona (anomenada CIRSO), i que s’ha
  realitzat, recentment, de forma pionera a Catalunya per elaborar un pla estratègic de reinserció social, amb participació d’uns 100 experts de diferents àmbits-judicials, penals, serveis socials, policials. Com a un dels experts convidats vaig escriure aquest anàlisi, que ara vull compartir amb vosaltres, com vaig fer en el seu moment amb la comissió, fet amb modèstia i en l’àmbit de la prevenció comunitària que és on he treballat, per si us és d’utilitat professional.

  Castellano: A partir de una comisión de trabajo fomentada por la administración de Justicia de la Generalitat sobre los procesos de reinserción social en Tarragona (llamada CIRSO), y que se ha realizado, recientemente, de forma pionera en Cataluña para elaborar un plan estratégico de reinserción social, con participación de unos 100 expertos de diferentes ámbitos-judiciales, penales, servicios sociales, policiales. Como uno de los expertos invitados voy escribir este análisis, que ahora quiero compartir con vosotros, como hice en su momento con la comisión, hecho con modestia y en el ámbito de la prevención comunitaria que es donde he trabajado, por si os es de utilidad profesional.

 • Intervenció socioeducativa amb població penitenciaria

  Intervención socioeducativa con población penitenciaria (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 5 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Carme Pujol i Catalina Alorda.
  Página: 45.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: En aquest article pretenem reflexionar sobre la figura i el paper de l’educador social al camp de la justícia, concretament a institucions penitenciàries. Per aquest motiu, descriurem la tasca de l’educador dins el Centre Penitenciari de Palma de Mallorca des d’una entitat col·laboradora, en aquest cas des de el GREC.

  Castellano: En este artículo pretendemos reflexionar sobre la figura y el papel del educador social en el campo de la justicia, concretamente a instituciones penitenciarias. Por este motivo, describiremos la tarea del educador dentro del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca desde una entidad colaboradora, en este caso desde del GREC.

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 06 (11)

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 07 (9)

 • Projectes d’integració socio laboral: memòria de vida!

  Proyectos de integración socio laboral: ¡memoria de vida! (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Xavi Serra Planas.
  Página: 15.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Una sèrie de coincidències van fer que em formés en diferents cursos d’inserció socio laboral per a col·lectius amb dificultats. Deixant de banda les coincidències em centraré en aquests cursos i en l’aplicació de les metodologies, objectius i continguts integrats en aquests 15 anys de treball i formació en el camp.

  Castellano: Una serie de coincidencias hicieron que me formara en diferentes cursos de inserción socio laboral para colectivos con dificultades. Dejando de lado las coincidencias me centraré en estos cursos y en la aplicación de las metodologías, objetivos y contenidos integrados en estos 15 años de trabajo y formación en el campo.

 • Programa de Microcrèdits per a l’Autocupació de dones a Mallorca

  Programa de Microcréditos para el Autocupación de mujeres en Mallorca (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Susana Salas Planas.
  Página: 28.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Treball Solidari és una associació sense ànim de lucre que es dedica a l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2000, amb una llarga experiència en projectes de microcrèdits a diferents països de SudAmèrica i Àfrica. L’any 2011, a causa de la situació de crisis en el nostre país, va decidir encetar una línia de cooperació local amb un programa de microcrèdits per a dones, majoritàriament d’origen immigrant, a l’illa de Mallorca. La finalitat era donar l’oportunitat a aquest col·lectiu de tenir un suport, tant a nivell financer com a nivell social, per iniciar petits negocis o projectes que, a través de les vies tradicionals de finançament no trobaven recolzament.

  Castellano: Treball Solidari (Trabajo Solidario) es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al ámbito de la cooperación internacional desde el año 2000, con una larga experiencia en proyectos de microcréditos a distintos países de Sudamérica y África. En el año 2011, debido a la situación de crisis en nuestro país, decidió iniciar una línea de cooperación local con un programa de microcréditos para mujeres, en su mayoría de origen inmigrante, en la isla de Mallorca. La finalidad era dar la oportunidad a este colectivo de tener un apoyo, tanto a nivel financiero como a nivel social, para iniciar pequeños negocios o proyectos que, a través de las vías tradicionales de financiación no encontraban apoyo.

Documental → Hemeroteca → Trobada d’Educació Social - Islas Baleares → Trobada Nº 08 (13)

 • Educando desde la diversidad afectiva sexual y de género

  Artículo publicado en el nº 8 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Maria del Mar Gomila.
  Página: 20.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Sin duda la adolescencia es una etapa de descubrimientos, de cambios, con un gran componente emocional y en la que todos los sucesos de la vida se perciben de manera muy intensa. En esa fase es cuando el grupo de iguales cobra un especial protagonismo y el sentimiento de pertenecer a un grupo y ser aceptado por el mismo tiene una importancia máxima. Durante la adolescencia, en general, surgen sentimientos de enamoramiento y de deseo hacia otras personas. En muchos casos, a eso hay que sumarle el descubrimiento de la propia homosexualidad o la bisexualidad. Para la mayoría de personas el conocimiento de su orientación sexual se produce en la pubertad. Esa época de descubrimiento hasta la aceptación de la misma puede ser traumática y dolorosa si no existen unos referentes positivos, un sentimiento de comprensión, acompañamiento e información.

 • El camaleó i l’educador/a social

  El camaleón y el educador / a social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 8 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Fernando Medina, Mónica Ferrer, Gabriel Estelrich i Maria Bonet.
  Página: 44.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Reflexió: metàfora i comparativa de l’educador@ social amb aquest rèptil i les noves estratègies d’intervenció socioeducatives. Els camaleons són símbols de flexibilitat i adaptació al medi, així com les intervencions dels i educadors/es socials, que es van adaptant a les noves situacions, a l’entorn, a les realitats socials i comunitàries, d’aquí sorgeix la idea de presentar aquest monogràfic dedicat a les “Estratègies innovadores d’intervenció socioeducativa”

  Castellano: Reflexión: metáfora y comparativa del educador @ social con este reptil y las nuevas estrategias de intervención socioeducativas. Los camaleones son símbolos de flexibilidad y adaptación al medio, así como las intervenciones de los y educadores / as sociales, que se van adaptando a las nuevas situaciones, al entorno, a las realidades sociales y comunitarias, de ahí surge la idea de presentar este monográfico dedicado a las “Estrategias innovadoras de intervención socioeducativa”