RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Experiencias

(21)
 • Programa d’educadors familiars

  Programa de educadores familiares (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 6 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Grup d’Educadors Familiars del Grec.
  Página: 18.
  2012.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  El programa d’Educadors Familiars se va iniciar al GREC a finals de l’any 1999, amb una petita experiència que abastava a 5 famílies. De llavors ençà, el programa s’ha anat ampliant de manera progressiva donada la demanda existent, així com l’ implantació i el reconeixement de la figura de l’Educador Familiar dins del sistema de protecció de menors, fins arribar a les 98 famílies i quasi 200 menors atesos durant el 2011.

  El programa de Educadores Familiares se inició el GREC a finales del año 1999, con una pequeña experiencia que abarcaba a 5 familias. Desde entonces, el programa se ha ido ampliando de forma progresiva dada la demanda existente, así como la implantación y el reconocimiento de la figura del Educador Familiar dentro del sistema de protección de menores, hasta llegar a las 98 familias y casi 200 menores atendidos durante el 2011.

 • El rol de l’educador familiar a atenció primària

  El rol del educador familiar en atención primaria (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 4 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Solange Palma Navarrete, Miquel Cruz Amengual, Cati Isern Salas, Apol.lonia Mas Salom, Fabiola Farias Ferrada, Mª Jose Sierra.
  Página: 15.
  2010.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Des dels centres municipals de Serveis Socials (CMSS) de l’Ajuntament de Palma, des de fa 4 anys el programa d’Educadors Familiars realitza una intervenció socioeducativa adreçada als menors en situació de dificultat i/o risc social i a les seves famílies. Aquesta intervenció es basa en l’anàlisi de necessitats, objectius assolibles, estratègies coherents i una avaluació permanent. Tot plegat es fa amb la planificació i coordinació conjunta dels professionals dels CMSS. Hi ha d’haver uns requisits.

  Castellano: Desde los centros municipales de Servicios Sociales (CMSS) de el Ayuntamiento de Palma, desde hace 4 años el programa de Educadores Familiares realiza una intervención socioeducativa dirigida a menores en situación de dificultad y / o riesgo social y en sus familias. Esta intervención se basa en el análisis de necesidades, objetivos alcanzables, estrategias coherentes y una evaluación permanente. Todo ello se hace con la planificación y coordinación conjunta de los profesionales de los CMSS. Tiene que haber unos requisitos.

 • Algunes experiències de prevenció

  Algunas experiencias de prevención (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 4 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Maria Amengual.
  Página: 21.
  2010.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: I qui es quedarà amb els menuts???? Això és el que ens vam plantejar l’equip de treball en algun moment de l’elaboració del projecte.
  Gracies a una subvenció de la Conselleria d’Educació adreçada a activitats de primera infància, l’equip es va posar en marxa per a desenvolupar una activitat de prevenció a la qual varem anomenar “Taller Familiar”; perseguint la finalitat d’afavorir les relacions parentals saludables per a assegurar el benestar dels infants de manera que es facilitessin i s’enfortissin les relacions entre pares i fills, per així aconseguir respostes sensibles i capacitat parental reflexiva.

  Castellano: ¿Y quién se quedará con los pequeños ? Esto es lo que nos plantear el equipo de trabajo en algún momento de la elaboración del proyecto.
  Gracias a una subvención de la Consejería de Educación dirigida a actividades de primera infancia, el equipo se puso en marcha para desarrollar una actividad de prevención a la que hicimos llamar “Taller Familiar”; persiguiendo el fin de favorecer las relaciones parentales saludables para asegurar el bienestar los niños de manera que se facilitaran y fortalecieran las relaciones entre padres e hijos, para así conseguir respuestas sensibles y capacidad parental reflexiva.

Categoría actual:

Experiencias

 • No hay categorías