RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Trobada Nº 01

(7)
 • L’educació social i la institució escolar: la recuperació del treball amb l’escola per part de l’ educador social

  La educación social y la institución escolar: la recuperación del trabajo con la escuela por parte del educador social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 1 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Martí X. March Cerdá. Carmen Orte Socia
  Página: 14.
  2007.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB).

  Catalán: Un deis signes d’identitat académica i professional de la Pedagogía Social n’ha estat historicament i a l’actualitat la sistematització de la mateixa a partir del treball en el camp extraescolar i en el de la inadaptació social. Fins i tot, hom pot afirmar que hi ha hagut una necessitat conceptual i professional per part de la mateixa Pedagogía Social i de l’educació social de definir el seu propi ambit, el seu propi enfocament, el seu propi context d’intervenció, la seva prl>pia metodologia d’acció, la seva propia organització, etc. al marge de la institució escolar.

  Castellano: Uno de los signos de identidad académica y profesional de la Pedagogía Social ha sido históricamente y en la actualidad la sistematización de la misma a partir del trabajo en el campo extraescolar y en el de la inadaptación social. Incluso, se puede afirmar que ha habido una necesidad conceptual y profesional por parte de la misma Pedagogía Social y de la educación social de definir su propio ámbito, su propio enfoque, su propio contexto de intervención, la su prl> pia metodología de acción, su propia organización, etc. al margen de la institución escolar.

Categoría actual:

Trobada Nº 01

 • No hay categorías