RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Experiencias

(30)
 • Diomcoop, una cooperativa per a un canvi de mirada

  Diomcoop, una cooperativa para un cambio de mirada (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 21 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Lucía Andújar Llosa.
  2020.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Aquest article reflexiona al voltant de la creació d’una cooperativa d’intervenció social com a resposta propositiva davant una situació de conflicte per promoure un canvi de mirada de la societat envers un col·lectiu determinat que permeti l’aparició d’un marc d’oportunitat per a la millora de la situació de vida de les persones.

  Castellano: Este artículo reflexiona en torno a la creación de una cooperativa de intervención social como respuesta propositiva ante una situación de conflicto para promover un cambio de mirada de la sociedad hacia un colectivo determinado que permita la aparición de un marco de oportunidad para la mejora de la situación de vida de las personas.

 • Què fem els educadors socials…?

  ¿Qué hacemos los educadores sociales …? (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Bernat Quetglas Escalas.
  Página: 7.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Què fem les educadores i els educadors socials que treballem en l’àmbit sociolaboral i formatiu, concretament a serveis específics d’orientació i programes de formació per a l’ocupació?

  Castellano: ¿Qué hacemos las educadoras y los educadores sociales que trabajamos en el ámbito sociolaboral y formativo, concretamente a servicios específicos de orientación y programas de formación para el empleo?

 • Projectes d’integració socio laboral: memòria de vida!

  Proyectos de integración socio laboral: ¡memoria de vida! (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Xavi Serra Planas.
  Página: 15.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Una sèrie de coincidències van fer que em formés en diferents cursos d’inserció socio laboral per a col·lectius amb dificultats. Deixant de banda les coincidències em centraré en aquests cursos i en l’aplicació de les metodologies, objectius i continguts integrats en aquests 15 anys de treball i formació en el camp.

  Castellano: Una serie de coincidencias hicieron que me formara en diferentes cursos de inserción socio laboral para colectivos con dificultades. Dejando de lado las coincidencias me centraré en estos cursos y en la aplicación de las metodologías, objetivos y contenidos integrados en estos 15 años de trabajo y formación en el campo.

 • Les singularitats educatives a un PQPI (Programes de Formació Professional)

  Las singularidades educativas a un PCPI – Programas de Formación Profesional-  (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Vanesa Heras de la Rosa.
  Página: 21.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: El Projecte Socioeducatiu Naüm, creat per la Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül a la barriada de Son Roca l’any 2000, compta amb un programa de Formació professional (PQPI) cofinançat per la Conselleria d’Educació i Cultura i el Fons Social Europeu.

  Castellano: El Proyecto Socioeducativo Naüm, creado por la Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el barrio de Son Roca 2000, cuenta con un programa de Formación profesional (PQPI) cofinanciado por la Consejería de Educación y Cultura y el Fondo social Europeo.

 • Programa de Microcrèdits per a l’Autocupació de dones a Mallorca

  Programa de Microcréditos para el Autocupación de mujeres en Mallorca (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Susana Salas Planas.
  Página: 28.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Treball Solidari és una associació sense ànim de lucre que es dedica a l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2000, amb una llarga experiència en projectes de microcrèdits a diferents països de SudAmèrica i Àfrica. L’any 2011, a causa de la situació de crisis en el nostre país, va decidir encetar una línia de cooperació local amb un programa de microcrèdits per a dones, majoritàriament d’origen immigrant, a l’illa de Mallorca. La finalitat era donar l’oportunitat a aquest col·lectiu de tenir un suport, tant a nivell financer com a nivell social, per iniciar petits negocis o projectes que, a través de les vies tradicionals de finançament no trobaven recolzament.

  Castellano: Treball Solidari (Trabajo Solidario) es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al ámbito de la cooperación internacional desde el año 2000, con una larga experiencia en proyectos de microcréditos a distintos países de Sudamérica y África. En el año 2011, debido a la situación de crisis en nuestro país, decidió iniciar una línea de cooperación local con un programa de microcréditos para mujeres, en su mayoría de origen inmigrante, en la isla de Mallorca. La finalidad era dar la oportunidad a este colectivo de tener un apoyo, tanto a nivel financiero como a nivel social, para iniciar pequeños negocios o proyectos que, a través de las vías tradicionales de financiación no encontraban apoyo.

 • Claves de Educación Social Vol. 2 Monográfico parte 2

  Claves de Educación Social
  Año 2. Vol. 2- Diciembre 1996
  Coeditada por la anterior Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales (FEAPES)
  Este enlace incluye: Monográfico parte 2

  Contenido
  Inserción Sociolaboral
  Políticas sociales
  Formación Ocupacional
  Talleres prelaborales
  Experiencias
  Descargas en PDF
  Presentación y Entrevista (245 KB)
  Artículos:
  parte1 (1.330 KB)
  Teatro y animación
  Supervisión o la posibilidad de contar lo visto, sufrido y hecho
  parte2 (1.180 KB)
  Los estudios de educación social y la animación sociocualtural
  Educacores sociales alinenados
  Monográfico:
  parte1 (985 KB)
  La inserción: Horizonte de las políticas sociales
  Formación ocupacional e inserción sociolaboral
  parte2 (958 KB)
  Los talleres prelaborales de inserción social (TIPIS)
  La inserción socio-laboral a través del autoempleo: Desarrollo del modelo de cooperativa social
  El Centro Municipal de Inserción Profesional “Huerto de Aznar” Una experiencia de Inserción Sociolaboral
  Información y Libros (321 KB)

 • Experiencias de empoderamiento a través de la Educación Social

  Artículo publicado en el nº 21 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autor: Alba Sierra Rodríguez, educadora social. Universidad Complutense de Madrid.

  Las mujeres inmigrantes son la población que en mayor porcentaje se ha incorporado al mercado laboral a través del empleo doméstico y de cuidados. Sin embargo, su presencia en el ámbito laboral no ha ocasionado la incorporación de sus necesidades en las políticas del Estado español. Sufren la desprotección y la precariedad vinculadas a la invisibilización social. En este artículo realizamos un análisis del proceso de externalización del trabajo doméstico y de cuidados y las consecuencias que ha tenido para las trabajadoras domésticas. Tratamos de analizar de manera interseccional los factores de exclusión social que afectan a estas mujeres. La educación social es la clave para la transformación de esta situación de desprotección. Partimos de una experiencia socioeducativa llevada a cabo con mujeres inmigrantes magrebíes en Leganés en la que hemos desarrollado una investigación etnográfica y observación participante. En ella, se desarrolla una actuación socioeducativa basada en la enseñanza del castellano y se profundiza cómo a partir de esta propuesta de corte tradicional las mujeres desarrollan sus propios procesos de empoderamiento. Se promueve el crecimiento colectivo e individual a partir de sus capacidades y potencialidades y ello, las permite visibilizarse en el espacio público, creando espacios propios en los que desarrollar estrategias comunes frente a situaciones de desprotección.

 • La inserció sociolaboral de població reclusa, exreclusa o amb mesures alternatives a presó a Mallorca

  Artículo publicado en el nº 22 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autores: Carme Pujol Sánchez. Treballadora Social; Bàrbara Torres Lladó. Treballadora Social; Catalina Alorda Parets. Psicòloga; Antònia M. Toledo Cantallops. Educadora Social. Grup d’Educadors de Carrer, GREC. Palma de Mallorca.

  Les persones privades de llibertat tenen dificultats a l’hora de retornar a la societat. En alguns casos aquestes dificultats venen donades arran de llargs processos de desestructuració i vulnerabilitat previs a l’entrada a presó que són accentuats pels efectes de la “presonització”, en altres fins a l’entrada a presó no existien dits processos, però l’entrada a presó activa els factors de vulnerabilitat. Pretenem reflexionar sobre la figura i la feina de l’educador social en la inserció sociolaboral de persones privades de llibertat, mitjançant la descripció del treball de l’educador social amb la població penitenciaria a Mallorca, des d’una entitat col·laboradora amb Institucions Penitenciaries, com és el GREC (Grup d’Educadors de Carrer). Després descriurem els diferents programes que es desenvolupen amb persones recluses, la feina que es fa des del Servei d’Acompanyament a l’Ocupació de Població Penitenciaria i es detallarà la seva metodologia. Finalment, volem compartir la nostra experiència en sensibilització del col·lectiu.

 • Los jóvenes eligen su futuro laboral: L’H.Elecció.Jove

  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autor: Iris Illa Vilagut, Técnica de Inserción Laboral, Fundación Salud y Comunidad.

  “L’H.Elecció.Jove es un programa de inserción laboral dirigido a jóvenes de 18 a 29 años con dificultades para acceder al mercado laboral, que llevamos a cabo en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Este programa está gestionado por la Fundación Salud y Comunidad y adscrito al Plan de Garantía Juvenil, iniciativa del fondo Social Europeo que en Cataluña gestiona el SOC.

  En este artículo presentamos las experiencias de participantes del programa. Mediante sus relatos nos muestran su situación antes de empezar el programa y la valoración que realizan de su proceso de inserción laboral. Presentamos historias de éxito que nos permiten poner en valor la intervención con jóvenes en el ámbito de la inserción laboral, pero al mismo tiempo nos sirven como punto de partida para la reflexión crítica acerca de las dificultades con las que se encuentran los participantes, tanto aquellas que van asociadas a la propia etiqueta de “joven” como las que tienen que ver con el propio mercado laboral y el sistema social actual.

 • Una Experiencia en Orientación laboral con menores infractores en Baleares

  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autor: Hortènsia Badia, Educadora Social, Centre Socioeducatiu El Segre, Lleida. Experta Universitaria en Inserción Sociolaboral con colectivos en riesgo de exclusión. Álvaro Delgado, Orientador Laboral, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, Mallorca.

  El presente artículo describe la experiencia en orientación laboral con el colectivo de menores infractores de Baleares, mayormente en el cumplimiento de medidas judiciales de internamiento, durante los últimos 15 años, sobre los efectos de la crisis en dicho ámbito y sobre las posibilidades de mejora existentes bajo el punto de vista de los autores. La crisis económica ha provocado cambios sustanciales a la hora de la planificación de la orientación laboral en dicho ámbito y ha generado la necesidad de cambiar la perspectiva tanto a nivel institucional como desde el punto de vista de los demandantes de empleo. Se hace necesaria la adopción de medidas por parte de la administración pública y de los agentes sociales a fin de combatir el proceso de exclusión que dichos cambios provocan en el ámbito que nos ocupa.

 • La Inserción Sociolaboral con jóvenes en situación de riesgo de exclusión social: el papel del Educador Social

  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autores: Estefanía Muñoz Galván. Ana Belén Riquelme Sánchez. Educadoras Sociales. Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

  La Constitución Española (CE) reconoce el derecho al trabajo en el Título 1, Capitulo 11, Sección 2a, dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos en su art. 35. 1 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho del trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

  El trabajo diario que se realiza en el ámbito de la Inserción Sociolaboral desde Fundación Diagrama permite conocer una realidad que se torna a menudo más difícil de enfrentar, sobre todo si nos encontramos con colectivos en situación de riesgo de exclusión social con dificultades para encontrar un trabajo de calidad, cualificado y de condiciones dignas. Es ahí donde la labor de los gobiernos, de las entidades sociales y de los equipos multidisciplinares de profesionales tiene especial cabida y donde se deben aunar esfuerzos y coordinarse para dar respuestas eficaces a este tipo de colectivos.

  En Fundación Diagrama, se desarrollan programas para dar respuesta a esta situación a través de Itinerarios Individualizados de Inserción y donde la labor de la Educadora y del Educador Social cobra en este ámbito especial importancia por ser la persona referente de cada caso y quien acompaña durante todo el Itinerario Individualizado de Inserción.

 • La educación social en la inserción laboral en un ámbito rural

  Artículo publicado en el nº 27 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
  Autor: Edesio Díaz González, Educador Social.

  El presente artículo analiza, desde la perspectiva de la Educación Social y animación sociolaboral, los principales perfiles laborales demandados por el tejido empresarial de la Comarca de A Limia –en el sudeste de la Provincia de Ourense- para conocer los requisitos de formación y competencias demandados por los mismos, así como las principales barreras para el acceso al empleo por parte de determinados colectivos sociales. La metodología mixta empleada supone una mejora de la praxis profesional del autor, técnico de inserción sociolaboral con personas en riesgo de exclusión en el Centro de Desenvolvemento Rural “O Viso” –entidad de iniciativa social con más de 25 años de historia-. Para terminar se sostendrá la necesidad de vertebrar desde la Educación y orientación sociolaboral estrategias de conexión de las personas demandantes con el tejido empresarial para poder permitir la participación de personas en riesgo de exclusión en el ámbito del empleo.

Categoría actual:

Experiencias

 • No hay categorías