RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

QES Nº 11

(11)
 • Reflexions sobre una proposta integral de l’itinerari d’inserció

  Reflexiones sobre una propuesta integral del itinerario de inserción (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 11 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Elisenda Xifre.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: En el present article explicarem el treball fet des d’Escaler Cooperativa i des de Garbet Cooperativa d’Inserció per a la inserció de dones i joves immigrats. Reflexionarem al voltant de la idea d’integrar el treball de l’empresa d’inserció dins el disseny global de l’itinerari d’inserció i de com entenem el model actiu de les empreses d’inserció. Per altra banda, també explicarem què ens aporta el model de competències en aquesta proposta global i per què creiem rellevant tenir en compte aquests pilars metodològics a l’hora de treballar amb persones (dones i joves) immigrades.

  Castellano: En el presente artículo explicaremos el trabajo hecho desde Escaler Cooperativa y desde Garbet Cooperativa de Inserción para la inserción de mujeres y jóvenes inmigrantes. Reflexionaremos en torno a la idea de integrar el trabajo de la empresa de inserción dentro del diseño global del itinerario de inserción y de cómo entendemos el modelo activo de las empresas de inserción. Por otra parte, también explicaremos qué nos aporta el modelo de competencias en esta propuesta global y por qué creemos relevante tener en cuenta estos pilares metodológicos a la hora de trabajar con personas (mujeres y jóvenes) inmigradas.

 • El projecte professional amb una mirada de gènere

  El proyecto profesional con una mirada de género (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 11 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Marta Colomé.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Aquest article neix de la reflexió permanent que es fa a Surt, Associació de Dones per a la Inserció Laboral, una entitat que té com a missió afavorir el procés d’incorporació de les dones al mercat de treball, especialment aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral.

  Castellano: Este artículo nace de la reflexión permanente que se hace en Sale, Asociación de Mujeres para la Inserción Laboral, una entidad que tiene como misión favorecer el proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y laboral.

 • Reflexió des de la pràctica socioeducativa en l’àmbit de la inserció sociolaboral amb població gitana

  Reflexión desde la práctica socioeducativa en el ámbito de la inserción sociolaboral con población gitana (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 11 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Lluís Vila.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: La inserció sociolaboral amb població gitana és un tema tan ampli i divers que se’n podrien fer diferents tesis doctorals. Naturalment, no és el cas d’aquest article. Entenc que l’oportunitat que se m’ofereix de parlar sobre aquest tema ha de servir per convidar a la reflexió els professionals de l’educació social i per posar sobre la taula l’equilibri existent entre la teoria i la pràctica quan parlem d’inserció sociolaboral amb persones d’ètnia gitana. ¿El desenvolupament de competències professionals, des de la pedagogia, és diferent si la persona és paia o gitana? ¿Calen serveis, accions i pedagogia específica per als gitanos i les gitanes? ¿Hi ha alguns factors crítics d’ocupabilitat que afecten exclusivament les persones gitanes?

  Castellano: La inserción sociolaboral con población gitana es un tema tan amplio y diverso que se podrían hacer diferentes tesis doctorales. Naturalmente, no es el caso de este artículo. Entiendo que la oportunidad que se me ofrece de hablar sobre este tema debe servir para invitar a la reflexión a los profesionales de la educación social y para poner sobre la mesa el equilibrio existente entre la teoría y la práctica cuando hablamos de inserción sociolaboral con personas de etnia gitana. ¿El desarrollo de competencias profesionales, desde la pedagogía, es diferente si la persona es paya o gitana? ¿Hacen falta servicios, acciones y pedagogía específica para los gitanos y las gitanas? ¿Hay algunos factores críticos de empleabilidad que afectan exclusivamente a las personas gitanas?

 • La vida és com una capsa de bombons

  La vida es como una caja de bombones (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 11 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Mercè Garcia, Carolina Colomer.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: El títol, que fa referència a la famosa frase que pronuncia el protagonista de la novel·la i el film homònim Forrest Gump, ens serveix per situar-vos de manera explícita en el conjunt de persones a qui donem suport. Es tracta de persones amb capacitat intel·lectual límit que, com us explicarem tot seguit, són força autònomes tot i que necessiten suports puntuals de forma intermitent. Aquestes persones formen part del grup dels discapacitats intel·lectuals amb necessitats de suport intermitent, DINSI (DINAI en castellà).

  Castellano: El título, que hace referencia a la famosa frase que pronuncia el protagonista de la novela y el film homónimo Forrest Gump, nos sirve para ponerte de manera explícita en el conjunto de personas a las que apoyamos. Se trata de personas con capacidad intelectual límite que, como explicaremos a continuación, son bastante autónomas aunque necesitan apoyos puntuales de forma intermitente. Estas personas forman parte del grupo de los discapacitados intelectuales con necesidades de apoyo intermitente, dentro (DINA en castellano).

 • QES – Núm. 11. Educació Social i Inserció Sociolaboral

  Educación Social e Inserción Sociolaboral
  Abril 2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  L’educació social es renova i s’actualitza en la mesura que s’interroga sobre les noves condicions d’accés social a la ciutadania. Una mostra d’això és el present número de Quaderns d’Educació Social dedicat a la inserció laboral.

  El lloc que el treball ocupa en les nostres societats s’ha anat transformant i és per això que l’educació social, progressivament, s’ha aproximant a les noves problemàtiques que això planteja, i ho ha fet reflexionant sobre les seves possibilitats, proposant programes i estratègies d’actuació, elaborant metodologies o revisant els efectes de les seves pràctiques.

  Amb el títol “Educació social i inserció laboral. Reptes i propostes per a la inclusió” us presentem un document imprescindible per entendre què s’està fent a Catalunya en el camp de la inserció laboral. La riquesa en els temes abordats dóna compte de l’amplitud i el rigor amb què s’està treballant. Però es tracta també d’una proposta original ja que situa el discurs educatiu en l’eix de les reflexions sobre la inserció laboral. Aporta matisos per pensar quins seran els nous horitzons del treball educatiu per a la inserció laboral. Reptes i propostes per a un futur imme

Categoría actual:

QES Nº 11

 • No hay categorías