RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso Nº 09

(10)
 • A Rede de Escolas de Empoderamento

  La red de Escuelas de Empoderamiento (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Anabel Sanz del Pozo.
  Página: 12.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  No 2003 pónse en marcha a primeira experiencia da Escola de Empoderamento e posteriomente iránse incorporando novos municipios como Ermua, Getxo e Ondarroa, ata que en 2004 constitúese a Rede de Escolas de Empoderamento para mulleres, composta polos municipios de Basauri, Ermua, Getxo e Ondarroa.

  En 2003 se puso en marcha la primera experiencia de Escuela de Empoderamiento y luego se irán incorporandonuevos municipios como Ermua, Getxo y Ondarroa, hasta que en 2004 la Red de Escuelas para el Empoderamiento de la mujer, se compone por los municipios de Basauri, Ermua, Getxo y Ondarroa.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Pingüinos. Proyecto socioeducativo para a igualdade

  Pingüinos. Proyecto socioeducativo por la igualdad (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Pamela Cibeira Nogueira.
  Página: 14.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A nivel concellos, os Programas de Igualdade de Oportunidades foron as medidas mais directamente vinculada ás políticas de xénero; os seus obxectivos insisten na necesidade de que as medidas adoptadas sexan de carácter global e que todos os axentes sociais se impliquen para facer eficaz esa loita contra a discriminación por razón de sexo. Nembargantes, aínda que estes plans por si mesmos acadan éxitos evidentes, son insuficientes para a consecución de tódolos obxectivos desexados e por iso, xurden iniciativas de colaboración por parte de diversas entidades sociais.

  Castellano: A nivel municipal, los Programas de Igualdad de Oportunidades fueron las medidas más directamente vinculadas a las políticas de género; sus objetivos insisten en la necesidad de que las medidas adoptadas son de carácter global y que todos los agentes sociales se impliquen en hacer efectiva la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Sin embargo, aunque estos planes por si mismos logran éxitos evidentes, son insuficientes para el logro de todos los objetivos deseados y por tanto, las iniciativas de colaboración surgen por parte de diversas entidades sociales.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Concepción Arenal Ponte e as súas aportacións á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

  Concepción Arenal Ponte y sus contribuciones a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: María José Méndez Lois.
  Página: 30.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Concepción Arenal (1820-1893) comezou a a súa formación cunha educación tradicional ou, como se denominaba naquela época “propia de señoritas” pero, máis tarde, ano 1841, matricúlase na Universidade de Madrid, como asistente ás aulas masculinas e comeza a participar nos faladoiros políticos e literarios da época, rexeitando, deste xeito, a tradicional condición da muller do seu tempo.

  Castellano: Concepción Arenal (1820-1893) inició su formación con una educación tradicional o, como se llamaba en ese momento, “propia de señoritas ” pero, posteriormente, en 1841, se matriculó en la Universidad de Madrid, como ayudante en las aulas masculinas y empezó a participar en las tertulias políticas y literarias de la época, rechazando, de esta manera, la condición tradicional de la mujer de su tiempo.

 • A educación Social, a gran descoñecida dos CiM

  Educación Social, la gran desconocido del CiM – Cetros de Información de la mujer- (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Chus Gutiérrez Candame.
  Página: 34.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Cunha opinión dende a práctica abrimos o camiño para a reflexión acerca do papel da educación social nos Centros de Información á Muller (CIM) da nosa comunidade autónoma. Neste pequeno artigo, Chus Gutiérrez preséntamos diferentes programas nos que ten unha responsabilidade como educadora dentro do centro de información á muller da cidade da Coruña, onde desenvolve a súa actividade profesional facilitando, deste xeito, repensar o quefacer da educación social nun ámbito no que non ten demasiada presenza.

  Con una opinión desde práctica, allanamos el camino para una reflexión sobre el papel de la educación social en nuestros Centros de Información de la Mujer (CIM) en nuestra comunidad autónoma. En este breve artículo, Chus Gutiérrez te presenta diferentes programas en los que tiene responsabilidad como educadora en el centro de información a la mujer de la ciudad de A Coruña, donde desarrolla su actividad profesional facilitando, de esta manera, repensar la tarea de la educación social en una zona en la que no tiene demasiada presencia.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Dereitos sexuais e reprodutivos

  Derechos sexuales y reproductivo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Lola Ferreiro Díaz.
  Página: 38.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Expresado en termos xerais, poderiamos resumir que as persoas temos dereito a decidir cando, con quen e como temos relacións sexuais, así como se queremos ter fillas e fillos e, nese caso, cantos queremos ter e cando queremos telos. Xa que logo, os dereitos sexuais e reprodutivos son un garante da libre decisión sobre o uso do propio corpo, das emocións e dos afectos. Porén, se analizamos este concepto un pouco máis polo miúdo, podémonos dar de conta que estamos ante un tema complexo e proba disto é que estes dereitos estiveron sen recoñecer (e mesmo sen definir) durante milenios; mesmo hoxe en día aínda non están establecidos na práctica, malia estar recoñecidos como dereitos humanos fundamentais das persoas en xeral e das mulleres en particular.

  Castellano: Expresado en términos generales, podríamos resumir que las personas tenemos derecho a decidir cuándo, con quién y cómo tener relaciones sexuales, así como si queremos tener hijas, hijos y, en ese caso, cuántos queremos tener y cuándo queremos tenerlos. Por lo tanto, derechos sexuales y reproductivo son garantía de libre decisión de uso del propio cuerpo, de las emociones y afectos. Sin embargo, si analizamos este concepto un poco más a menudo, podemos darnos cuenta que estamos ante un tema complejo y prueba de esto es que estos derechos no fueron reconocidos (e incluso definidos) durante milenios, incluso hoy aún no están establecidos en la práctica, a pesar de ser reconocidos como derechos humanos fundamentales de las personas en general y de las mujeres en particular.

 • Xénero, igualdade e (co)educación social na UdC: da optatividade á necesaria obrigatoriedade

  Género, igualdad y (co) educación social en la UdC: de optativa a necesaria obligatoria. (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Ana Iglesias Galdo.
  Página: 44.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Levo trece anos comezando cada curso da mesma maneira: escoitando ó alumnado. Especialmente nesta materia, busco que (re)escoiten como é percibida a igualdade entre mulleres e homes na actualidade. As opinións espontáneas, non especialmente meditadas, ofrecen pistas sobre como e onde aprenden a construír o seu imaxinario a respecto desta temática.

  Castellano: He estado comenzando durante trece años cada curso de la misma manera: escuchando a los alumnos. Especialmente en este asunto, busco (re) escuchar cómo se percibe la igualdad entre mujeres y los hombres de hoy. Como opiniones espontáneas, no especialmente meditadas, ofrecen pistas sobre cómo y donde aprenden a construir su imaginario sobre esta temática.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • A educación na igualdade, dende a práctica laboral e profesional

  La educación en igualdad, desde la práctica de laboral y profesional (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Mariola Artuch Aguirre.
  Página: 52.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A través deste artigo pretendo facer unha reflexión sobre o meu exercicio profesional como educadora social a partir da introdución da perspectiva de xénero na miña intervención socioeducativa.

  Castellano: A través de este artículo pretendo hacer una reflexión sobre mi ejercicio profesional como educadora social desde la introducción de la perspectiva de género en mi intervención socioeducativa.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Xénero, igualdade e educación: prexuízos fora!

  Género, igualdad y educación: ¡Prejuicios fuera! (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Ana Lampón Gude.
  Página: 59.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O ano pasado cursei primeiro no Grao de Educación Social na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Invítaseme agora a pensar sobre a materia Xénero, igualdade e educación.

  Castellano: El año pasado obtuve mi primer título en Educación Social en la Facultad de Ciencias de Pedagogía de la Universidad de A Coruña. Ahora estoy invitada a pensar sobre la materia Género, igualdad y educación.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:

Categoría actual:

Galeduso Nº 09

 • No hay categorías