RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso - Galicia

(87)

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 0 (3)

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 01 (4)

 • “O contacto do penal co educativo no ámbito da xustiza de menores”

  “El contacto del penado con lo educativo en el ámbito de la justicia juvenil”  (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Ana Iglesias Galdo
  Página: 4.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: As leis acostuman a ser pensadas pola maior parte da poboación como necesarias e polo tanto xustas; exactas, logo desinteresadas; libres de valores e por ende politicamente neutrais. Este senso común leva a que a aná­lise da sua esencia, no senso de cuestionar­se a quen benefician, babeo que ideoloxía se arroupan ou a que intereses responden, parece non someterse a discusión o que implica negarlles, dalgunna maneira, o su carácter político.

  Castellano: La mayoría de la población suele pensar que las leyes son necesarias y, por tanto, justas; exacto, luego desinteresado; libres de valores y, por tanto, políticamente neutrales. Este sentido común conduce al análisis de su esencia, en el sentido de cuestionar a quién se beneficia, a qué ideología se aferra o a qué intereses responde, parece no ser objeto de discusión lo que implica negarles, de alguna manera, su política.

 • Programa Muller. Cáritas Diocesana de Lugo

  Programa Mujer. Caritas Diocesana de Lugo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Educador@s Programa Mujer.
  Página: 11.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: A idea do proxecto xurde en Cáritas Diocesana de Lugo a partires do coñecemen­to das situacións de extrema necesidade, coa idea de evita-la cronificación da pobreza e a exclusión social, tentando establecer uns seguimentos pormenorizados das situacións e unha planificación do traballo a realizar co fin de establecer cauces de integración social e laboral neste colectivo.

  Castellano: La idea del proyecto surge en Cáritas Diocesana de Lugo a partir del conocimiento de situaciones de extrema necesidad, con la idea de evitar la cronicidad de la pobreza y la exclusión social, intentando establecer un seguimiento detallado de las situaciones y la planificación del trabajo a realizar. con el fin de establecer canales de integración sociolaboral en este colectivo.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Acto de Presentación Oficial do Colexio de Educadores Sociais de Galicia

  Acto de Presentación Oficial del Colegio de Educadores Sociales de Galicia (Original en Gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Lucía Mosquera Miramontes.
  Página: 15.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: O 8 de Febreriro doO ,2002 polo mañán, tivo lugar o Acto de Presentación Público do Colexio de Educadores Sociais de Galicia (CESG), na Aula de Cultura da Qbra Social Caixa Galicia en Santiago de Compostela.

  Castellano: En la mañana del 8 de febrero de 2002 tuvo lugar el Acto de Presentación Pública del Colegio de Educadores Sociales de Galicia (CESG) en la Sala de Cultura de la Qbra Social Caixa Galicia de Santiago de Compostela.

  Tipo: pdf
  Territorio:

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 02 (3)

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 03 (2)

 • A educación social ó servicio do novo modelo de ser maior

  Educación social al servicio del nuevo modelo de ser mayor (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 3 de Galeduso
  Autoría: Gonzalo Berzosa Zaballos.
  Página: 4.
  2003.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Reflexións sobre os cambios que están vivindo as persoas maiores hoxe e as aportacións que os profesionais da educación social poden desenvolver para consolida-lo novo modelo de ser maior hoxe: activo, solidario e comprometido na dinámica social.

  Castellano: Reflexiones sobre los cambios que están viviendo las personas mayores en la actualidad y las aportaciones que están haciendo los profesionales de la educación social puede desarrollarse para consolidar el nuevo modelo de ser más mayor hoy: activo, solidario y comprometido con la dinámica social.

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 04 (2)

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 05 (2)

 • Novos retos para a educación social

  Nuevos retos para la educación social (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 5 de Galeduso
  Autoría: Jesús Vilar Martín.
  Página: 4.
  2005.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Seguramente, o título deste texto non é demasiado orixinal porque a natureza da educación social fai que esta sempre estea ante novos retos. Aínda así, hai momentos cruciais que poden ser determinantes na progresión dunha actividade, confluencias de factores que requiren unha maior atención e capacidade de mirar con perspectiva xa que non facelo pode significar un freo, incluso un retroceso de graves consecuencias para esa actividade.

  Castellano: Seguramente, el título de este texto no es demasiado original porque la naturaleza de la educación social hace que este afrontar siempre nuevos retos. Aun así, hay momentos cruciales que pueden ser determinantes en la progresión de una actividad, confluencias de factores que requieren mayor atención y capacidad para mirar con perspectiva, ya que no hacerlo puede significar un freno, incluso un revés de graves consecuencias para esa actividad.

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 06 (5)

 • Educación Social en contextos residenciais de atención á infancia e á adolescencia. Conversando con…

  Educación social en contextos residenciales de atención a la infantil residencial y adolescencia. Hablando con … (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 6 de Galeduso
  Autoría: Laura Cruz López.
  Página: 24.
  2006.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Dedicamos este artigo á práctica socioeducativa nos centros residenciais de atención á infancia e á adolescencia que se encontra en situación de dificultade social. Para isto, presentamos as conversas mantidas con catro profesionais deste ámbito da Educación Social: o director e a supervisora pedagóxica da asociación Iniciativas de Apoio á Infancia Arela, entidade que xestiona 7 casas de familia e 2 centros de día para medidas xudiciais de medio aberto; o director do centro de protección propio da Xunta de Galicia A Carballeira (Ourense); e unha educadora social.

  Dedicamos este artículo a la práctica socioeducativa en los centros de acogimiento residencial de niños y adolescentes que se encuentra en una situación de dificultad social. Para ello, presentamos las conversaciones mantenidas con cuatro profesionales de este campo de la Educación Social: el director y el supervisor pedagógico de la asociación Iniciativas de Apoyo ala Infancia Arela, entidad que gestiona 7 viviendas centros familiares y 2 de día para medidas judiciales de medio abierto el propio director del centro de protección de la Xunta de Galicia A Carballeira (Ourense); y un educador social

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 07 (2)

 • O reto do cannabis: máis alá da banalización

  El desafío del cannabis: más allá de la trivialización (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 7 de Galeduso
  Autoría: Amando Vega Fuente.
  Página: 4.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A cuestión das drogas preséntase hoxe como un reto para os educadores sociais, como xa se viu no IV Congreso do/a Educador/a Social (2004). Alí formuláronse as dificultades existentes na práctica educativa pola carencia dunha política coherente tanto en prevención como na asistencia, ao mesmo tempo que se resaltou a necesidade da “creación dun discurso propio” ante esta cuestión, razóns que invitan a reflexionar, unha vez máis, sobre os interrogantes que o fenómeno das drogas presenta á práctica da educación social.

  Castellano: El tema de las drogas se presenta hoy como un desafío para los educadores sociales, como ya se ha visto en IV Congreso del Educador Social (2004). Allí se formularon las dificultades existentes en la práctica educativa por la falta de una política coherente tanto en prevención como en atención, al mismo tiempo que destacó la necesidad de “crear un discurso propio” sobre este tema, razones que invitan a reflexionar, una vez más, sobre las cuestiones que el fenómeno de las drogas presenta a la práctica de la educación social.

  Tipo: pdf
  Territorio:

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 08 (6)

 • Educadoras/es Sociais na comunidade terapéutica

  Educadores sociales en la comunidad terapéutica (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Cristina Alonso Barreiro, Isabel Herrero Díaz, Virginia Brandariz Lage.
  Página: 17.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: En España, haberá que esperar ata os anos 80 para que aparezan as primeiras comunidades terapéuticas. E xa nestas primeiras iniciativas aparecen referencias a educadoras e educadores sociais.

  Castellano: En España tendremos que esperar hasta los años 80 para que aparezcan las primeras comunidades terapéuticas. Y ya en estas primeras iniciativas hay referencias a educadores sociales

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Educación social por, para e coas persoas con enfermidade mental

  Educación social por, para y con las personas con enfermedad mental (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Cristina Alonso Barreiro, Isabel Herrero Díaz, Virginia Brandariz Lage.
  Página: 13
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: No ano 1995 un grupo de familiares e persoas sensibilizadas coa enfermidade mental fundan “ALUME – Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais” coa finalidade de Promover a recuperación e a integración social, mellorar a asistencia e a calidade de vida das persoas que padecen enfermidade mental e dos seus achegados, así como a defensa dos seus intereses e dereitos.

  Castellano: En 1995, un grupo de familiares y personas conscientes de las enfermedades mentales fundaron “ALUME – Asociación Lucense de Ayuda a los Enfermos Mentales ” con el fin de Promover la recuperación e integración social, mejorar la atención y la calidad de la vida de las personas que padecen enfermedades mentales y de sus familiares, así como la defensa de sus intereses y derechos.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • Sexibilízate. Programa de educación afectivo sexual (EAS) para mozas e mozos de Santiago de Compostela

  Sexibilízate. Programa de educación afectiva sexual (EAS) para niñas y niños en Santiago de Compostela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Sofía Riveiro Olveira, Sandra Rodríguez Quintáns.
  Página: 10.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O programa de Educación Afectivo Sexual “Sexibilízate” está impulsado polo Departamento de Educación e Mocidade do Concello de Santiago de Compostela e xestionado por Xeneme Intervención Social desde o ano 2003 nos Institutos de Ensino Secundario de Compostela.

  Castellano: El programa de educación sexual afectiva El “Sexibilízate” es promovido por el Departamento de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y gestionada por Xeneme Intervención Social desde 2003 en los Institutos de Educación Secundaria de Compostela.

 • Que se sabe sobre a Educación Social na atención a drogodependencias?

  ¿Qué se sabe sobre la Educación Social en la Atención a las Drogodependencias? (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Álvaro Olivar Arroyo.
  Página: 8.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: En diferentes ocasións, en espazos de intercambio de experiencias, xornadas, congresos e seminarios, comentei con outros educadores e educadoras sociais a situación actual das drogodependencias. Unha das cuestións que adoitan aparecer, dunha forma ou outra, no seo desas conversacións, é a práctica inexistencia de literatura sobre o traballo socioeducativo
  neste campo. Hai diferentes referencias, polo común moi xerais, a este labor, e as que teñen unha formulación máis concreta fan alusión a programas de intervención que emanan doutras disciplinas, e nos que os educadores e educadoras sociais trataron de adaptar a súa forma de traballo aos ditados da filosofía do programa, máis que deseñar e elaborar unha proposta propia.

  Castellano: En distintas ocasiones, en espacios de intercambio de experiencias, conferencias, congresos y seminarios, he comentado con otros educadores sociales la situación actual de las drogodependencias. Uno de los problemas que a menudo surgen, de una manera o otro, dentro de estas conversaciones, es la práctica inexistencia de literatura sobre trabajo socioeducativo
  en este campo. Hay diferentes referencias, generalmente muy generales, a este trabajo, y los que tienen una formulación más concreta aluden a programas de intervención que emanan de otras disciplinas, y en los que la los educadores sociales intentaron adaptarse su forma de trabajar según los dictados de la filosofía del programa, en lugar de diseñar y elaborar una propuesta propia.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • A Sáude na educación social: Un Valor de fondo e con futuro

  Salud en la educación Social: un valor de fondo con futuro (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Amando Vega Fuente.
  Página: 4.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Moitos retos preséntanse hoxe na Unión Europea en relación coa saúde e o benestar social. Mentres crece o número de persoas de idade avanzada, máis que en calquera outra rexión do mundo, decrece o número de persoas dispoñibles para traballar, que se verán obrigadas a xerar un rendemento económico que permita sustentar, manter e proporcionar medios de vida ao
  maior número de persoas, nunca visto na historia moderna. Ao mesmo tempo, esta nova Unión ampliada terá que facer fronte non soamente ás ameazas que formulan novas enfermidades, senón tamén ao rexurdimento de enfermidades que todos considerabamos eliminadas, como a TB (tuberculose).

  Castellano: Muchos desafíos se presentan hoy en la Unión Europea en relación con la salud y el bienestar social. A medida que crece el número de personas mayores, más que en cualquier otra región del mundo, disminuye el número de personas disponibles para trabajar, que se verán obligadas a generar un retorno económico que permita sostener, mantener y proporcionar medios de vida a los mayor número de personas, nunca visto en la historia moderno. Al mismo tiempo, esta nueva Unión ampliada tendrá que hacer frente no solo a las amenazas que formulan nuevas enfermedades, sino también a la resurgimiento de enfermedades que todos considerábamos eliminadas, como la tuberculosis (tuberculosis).

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 09 (10)

 • A Rede de Escolas de Empoderamento

  La red de Escuelas de Empoderamiento (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Anabel Sanz del Pozo.
  Página: 12.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  No 2003 pónse en marcha a primeira experiencia da Escola de Empoderamento e posteriomente iránse incorporando novos municipios como Ermua, Getxo e Ondarroa, ata que en 2004 constitúese a Rede de Escolas de Empoderamento para mulleres, composta polos municipios de Basauri, Ermua, Getxo e Ondarroa.

  En 2003 se puso en marcha la primera experiencia de Escuela de Empoderamiento y luego se irán incorporandonuevos municipios como Ermua, Getxo y Ondarroa, hasta que en 2004 la Red de Escuelas para el Empoderamiento de la mujer, se compone por los municipios de Basauri, Ermua, Getxo y Ondarroa.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Pingüinos. Proyecto socioeducativo para a igualdade

  Pingüinos. Proyecto socioeducativo por la igualdad (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Pamela Cibeira Nogueira.
  Página: 14.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A nivel concellos, os Programas de Igualdade de Oportunidades foron as medidas mais directamente vinculada ás políticas de xénero; os seus obxectivos insisten na necesidade de que as medidas adoptadas sexan de carácter global e que todos os axentes sociais se impliquen para facer eficaz esa loita contra a discriminación por razón de sexo. Nembargantes, aínda que estes plans por si mesmos acadan éxitos evidentes, son insuficientes para a consecución de tódolos obxectivos desexados e por iso, xurden iniciativas de colaboración por parte de diversas entidades sociais.

  Castellano: A nivel municipal, los Programas de Igualdad de Oportunidades fueron las medidas más directamente vinculadas a las políticas de género; sus objetivos insisten en la necesidad de que las medidas adoptadas son de carácter global y que todos los agentes sociales se impliquen en hacer efectiva la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Sin embargo, aunque estos planes por si mismos logran éxitos evidentes, son insuficientes para el logro de todos los objetivos deseados y por tanto, las iniciativas de colaboración surgen por parte de diversas entidades sociales.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Concepción Arenal Ponte e as súas aportacións á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

  Concepción Arenal Ponte y sus contribuciones a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: María José Méndez Lois.
  Página: 30.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Concepción Arenal (1820-1893) comezou a a súa formación cunha educación tradicional ou, como se denominaba naquela época “propia de señoritas” pero, máis tarde, ano 1841, matricúlase na Universidade de Madrid, como asistente ás aulas masculinas e comeza a participar nos faladoiros políticos e literarios da época, rexeitando, deste xeito, a tradicional condición da muller do seu tempo.

  Castellano: Concepción Arenal (1820-1893) inició su formación con una educación tradicional o, como se llamaba en ese momento, “propia de señoritas ” pero, posteriormente, en 1841, se matriculó en la Universidad de Madrid, como ayudante en las aulas masculinas y empezó a participar en las tertulias políticas y literarias de la época, rechazando, de esta manera, la condición tradicional de la mujer de su tiempo.

 • A educación Social, a gran descoñecida dos CiM

  Educación Social, la gran desconocido del CiM – Cetros de Información de la mujer- (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Chus Gutiérrez Candame.
  Página: 34.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Cunha opinión dende a práctica abrimos o camiño para a reflexión acerca do papel da educación social nos Centros de Información á Muller (CIM) da nosa comunidade autónoma. Neste pequeno artigo, Chus Gutiérrez preséntamos diferentes programas nos que ten unha responsabilidade como educadora dentro do centro de información á muller da cidade da Coruña, onde desenvolve a súa actividade profesional facilitando, deste xeito, repensar o quefacer da educación social nun ámbito no que non ten demasiada presenza.

  Con una opinión desde práctica, allanamos el camino para una reflexión sobre el papel de la educación social en nuestros Centros de Información de la Mujer (CIM) en nuestra comunidad autónoma. En este breve artículo, Chus Gutiérrez te presenta diferentes programas en los que tiene responsabilidad como educadora en el centro de información a la mujer de la ciudad de A Coruña, donde desarrolla su actividad profesional facilitando, de esta manera, repensar la tarea de la educación social en una zona en la que no tiene demasiada presencia.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Dereitos sexuais e reprodutivos

  Derechos sexuales y reproductivo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Lola Ferreiro Díaz.
  Página: 38.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Expresado en termos xerais, poderiamos resumir que as persoas temos dereito a decidir cando, con quen e como temos relacións sexuais, así como se queremos ter fillas e fillos e, nese caso, cantos queremos ter e cando queremos telos. Xa que logo, os dereitos sexuais e reprodutivos son un garante da libre decisión sobre o uso do propio corpo, das emocións e dos afectos. Porén, se analizamos este concepto un pouco máis polo miúdo, podémonos dar de conta que estamos ante un tema complexo e proba disto é que estes dereitos estiveron sen recoñecer (e mesmo sen definir) durante milenios; mesmo hoxe en día aínda non están establecidos na práctica, malia estar recoñecidos como dereitos humanos fundamentais das persoas en xeral e das mulleres en particular.

  Castellano: Expresado en términos generales, podríamos resumir que las personas tenemos derecho a decidir cuándo, con quién y cómo tener relaciones sexuales, así como si queremos tener hijas, hijos y, en ese caso, cuántos queremos tener y cuándo queremos tenerlos. Por lo tanto, derechos sexuales y reproductivo son garantía de libre decisión de uso del propio cuerpo, de las emociones y afectos. Sin embargo, si analizamos este concepto un poco más a menudo, podemos darnos cuenta que estamos ante un tema complejo y prueba de esto es que estos derechos no fueron reconocidos (e incluso definidos) durante milenios, incluso hoy aún no están establecidos en la práctica, a pesar de ser reconocidos como derechos humanos fundamentales de las personas en general y de las mujeres en particular.

 • Xénero, igualdade e (co)educación social na UdC: da optatividade á necesaria obrigatoriedade

  Género, igualdad y (co) educación social en la UdC: de optativa a necesaria obligatoria. (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Ana Iglesias Galdo.
  Página: 44.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Levo trece anos comezando cada curso da mesma maneira: escoitando ó alumnado. Especialmente nesta materia, busco que (re)escoiten como é percibida a igualdade entre mulleres e homes na actualidade. As opinións espontáneas, non especialmente meditadas, ofrecen pistas sobre como e onde aprenden a construír o seu imaxinario a respecto desta temática.

  Castellano: He estado comenzando durante trece años cada curso de la misma manera: escuchando a los alumnos. Especialmente en este asunto, busco (re) escuchar cómo se percibe la igualdad entre mujeres y los hombres de hoy. Como opiniones espontáneas, no especialmente meditadas, ofrecen pistas sobre cómo y donde aprenden a construir su imaginario sobre esta temática.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • A educación na igualdade, dende a práctica laboral e profesional

  La educación en igualdad, desde la práctica de laboral y profesional (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Mariola Artuch Aguirre.
  Página: 52.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A través deste artigo pretendo facer unha reflexión sobre o meu exercicio profesional como educadora social a partir da introdución da perspectiva de xénero na miña intervención socioeducativa.

  Castellano: A través de este artículo pretendo hacer una reflexión sobre mi ejercicio profesional como educadora social desde la introducción de la perspectiva de género en mi intervención socioeducativa.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Xénero, igualdade e educación: prexuízos fora!

  Género, igualdad y educación: ¡Prejuicios fuera! (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 9 de Galeduso
  Autoría: Ana Lampón Gude.
  Página: 59.
  2011.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O ano pasado cursei primeiro no Grao de Educación Social na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Invítaseme agora a pensar sobre a materia Xénero, igualdade e educación.

  Castellano: El año pasado obtuve mi primer título en Educación Social en la Facultad de Ciencias de Pedagogía de la Universidad de A Coruña. Ahora estoy invitada a pensar sobre la materia Género, igualdad y educación.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 10 (7)

 • As corcerizas, recurso educativo para un cambio de modelo

  Las corcerizas, recurso educativo para un cambio de modelo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Paula Vidal.
  Página: 22.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O Centro de Educación Ambiental As Corcerizas é un proxecto transformador creado por Amigos da Terra, co reto de demostrar a viabilidade e importancia de poñer en práctica un proxecto educativo cun equipamento en total coherencia socioambiental, e impulsar o desenvolvemento de novos modelos de convivencia, sustentabilidade e respecto.

  Castellano: El centro educativo Ambiental como lo es Corcerizas es un proyecto transformador creado por Amigos de la Tierra, con el desafío de demostrar el viabilidad e importancia de implementar un proyecto educativo con un equipo en total coherencia socioambiental, y potenciar el nuevo desarrollo de modelos de convivencia, sostenibilidad e respeto.

 • Educación ambiental en Galicia: buscando alternativas

  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Miguel Pardellas Santiago, Xoán Manuel Pousa Lucio.
  Página: 44.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: En outubro de 2011 presentouse en sociedade un artigo que facía repaso á preocupante situación do sector da Educación Ambiental (EA) en Galicia . O texto buscaba axitar ao propio sector e provocar unha reacción que o sacara do estado depresivo que se lle diagnosticaba, alén de evidenciar os efectos das políticas neoliberais no contexto da EA e visibilizar a necidade que supón, xusto neste momento, deixar de inverter en Educación, en xeral, e en Educación Ambiental en particular.

  Castellano: En octubre de 2011 se presentó en sociedad un artículo que repasó la preocupante situación del sector de la Educación Ambiental (EA) en Galicia. El texto buscaba agitar al propio sector y provocar una reacción que lo había sacado del estado depresivo que le diagnosticaron, además de evidenciar los efectos del neoliberales en el contexto de EA y hacer visible la necedad que supone, en este momento, dejar de invertir en Educación, en general, y en Educación Ambiental en especial.

 • Axenda 21 Escolar de Galicia…

  Agenda 21 Escolar de Galicia… (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Ramón Molina Gómez.
  Página: 49.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A Axenda 21 é un plan de acción non vinculante na promoción do desenvolvemento sostible, xurdido trala Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento (CNUMAD) en Río de Janeiro en 1992.

  Castellano: La Agenda 21 es un plan de acción no vinculante en la promoción del desarrollo sostenible, que surgió después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro en 1992.

 • Educar na soberania alimentaria

  Educar con soberanía alimentaria (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Lara Barros Alfaro.
  Página: 55.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O acceso á alimentación é un instrumento de poder e control social, que, actualmente, fica en mans do grande capital económico-financieiro e dos seus compinches institucionais, estean estes nos gobernos dos estados ou nas institucións internacionais que definen as axendas mundiais (Banco Mundial, FMI, OMC, etc.) O modelo agroalimentario neoliberal, marcado por unha agricultura cada vez máis industrializada e dirixida cara o mercado global, ten na acumulación de beneficio a súa principal meta. Manexar o noso pan de cada día, supón pois un negocio rendondo. Poder, control e negocio, tres palabras que pouco ou nada deberían ter que ver coa alimentación, e que, non obstante, a día de hoxe, son as súas liñas directrices.

  Castellano: El acceso a la comida es un instrumento de poder y control social, que actualmente está en manos del gran capital económico-financiero y sus compinches institucionales, sean éstos en los gobiernos del estados o en las instituciones internacionales que definen agendas mundiales (Banco Mundial, FMI, OMC, etc.) El modelo agroalimentario neoliberal y marcado por una agricultura cada vez más industrializada y dirigida hacia el mercado global, tiene en la acumulación de beneficia su objetivo principal. Maneja nuestro pan de cada día, supone por tanto un negocio rentable. Energía, control y negocio, tres palabras que poco o nada deberían tener que ver con la comida, y eso, sin embargo, hasta el día de hoy, son sus pautas.

 • Educación Ambiental e Educación Social: a necesaria integración

  Educación Ambiental e Educación Social: la necesaria integración (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Pablo Ángel Meira Cartea.
  Página: 58.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Nunca entendemos a expresión “condenadas ou condenados- a entenderse”, porque transmite que o “entendemento” entre persoas ou colectivos é máis un sacrificio que unha oportunidade positiva de transcender ou superar unha situación previa de desencontro ou conflito, unha forma de avanzar no logro de finalidades e obxectivos compartidos. É dende este punto de vista que entendemos que a Educación Social e a Educación Ambiental deben revisar as súas relacións, non só porque pensemos que son campos da acción socioeducativa homólogos e con problemáticas corporativas e profesionais coincidentes, senón porque a súa converxencia e integración redundaría nun mellor axuste ás necesidades e demandas sociais ás que pretenden dar resposta.

  Castellano: Nunca entendemos la expresión “condenadas o condenados a entenderse ”, porque transmite que el “entendimiento” entre individuos o grupos es más un sacrificio que una oportunidad positiva para trascender o superar una situación previa de desacuerdo o conflicto, una forma de avanzar en la consecución de propósitos y objetivos compartidos. En este punto de vista entendemos que la Educación Social y la Educación Ambiental deben revisar sus relaciones, no solo porque pensamos que son campos de acción socioeducativa homóloga y con problemas corporativos y profesionales coincidentes, pero porque su convergencia e integración resultarían con un mejor ajuste a las necesidades y demandas sociales a lo que pretenden dar una respuesta.

 • Onde están as /os profesionais dos Equipamentos de Educación Ambiental na Galiza?

  ¿Donde están los / los profesionales de los Equipamientos de Educación Ambiental en Galicia (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Araceli Serantes Pazos.
  Página: 65.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A educación ambiental atopa un espazo de desenvolvemento integral da súa acción educativa no ámbito dos equipamentos (para a educación ambiental). Con este nome, estamos a referirnos ás aulas forestais e de natureza, as casas do mar e as do mel, aos centros de interpretación e etnográficos, aos ecomuseos e museos da natureza, ás granxas escolas e aos parques ambientais, todos eles infraestruturas estables desde as que se desenvolven programas de educación ambiental de forma permanente e nos que traballan equipos de profesionais, que programan, deseñan e avalían as actividades en función das persoas usuarias, baixo un modelo de xestión ecoloxicamente coherente e sostible.

  Castellano: La educación ambiental encuentra un espacio para desarrollarse desarrollo integral de su acción educativa en el campo de equipos (para educación ambiental). Con este nombre, nos referimos a las aulas forestales y de la naturaleza, las casas del mar y las de la miel, centros de interpretación y etnográfico, a los ecomuseos y museos de la naturaleza, a las granjas escuelas y a los parques ambientales, todas ellas infraestructuras estable a partir de los que se desarrollan los programas de educación ambiental de forma permanente y en la que trabajan equipos de  de profesionales, que programan, diseñan y y evaluar actividades basadas en personas usuarias, bajo un modelo de gestión ecológicamente racional consistente y sostenible.

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 11 (8)

 • CDR O Viso: a forza da comunidade organizada

  CDR O Viso: la fuerza de la comunidad organizada (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 11 de Galeduso
  Autoría: Antonio R. Corbal.
  Página: 12.
  2015.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Coa misión de “acompañar á xente do medio rural limiá en procesos de desenvolvemento que asumen o desafío de facer medrar a toda persoa e a todas as persoas”. E a visión de sermos un referente da “utopía realizable” no medio rural galego, cunha estratexia de desenvolvemento integral a través de accións globais de carácter social, educativas, informativas, económicas, de formación e emprego para que a nosa comunidade permaneza no seu medio, en mellores condicións e cunha maior calidade de vida.

  Con la misión de “Acompañar a las personas del medio rural cercano en procesos de desarrollo que asumen el desafío de hacer crecer a toda y todas las personas”. Y la visión de ser un referente de la “utopía alcanzable” en el medio rural Gallego, con una estrategia de desarrollo integral a través de acciones globales de carácter social, educativas, informativas, económicas, de formación y empleo para que nuestra comunidad permanezca en su medio, en mejores condiciones y con una mayor calidad de vida.

 • Museo Aberto

  Museo abierto (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 11 de Galeduso
  Autoría: Xosé Carlos Sierra Rodríguez, Rosa Lamas Casado, Pilar Iglesias Armada, Fátima Braña Rey.
  Página: 17.
  2015.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Este proxecto constitúe unha iniciativa novidosa, socialmente crítica e moi ilustrativa das posibilidades dun museo para ser un axente máis da sociedade do benestar. Ao tempo, apreciamos a fecundidade do patrimonio cultural cando ollamos os significados e valores que o patrimonio cultural espertou entre as persoas que participaron nos sucesivos proxectos. Desenvolver o proxecto Lembrar no Museo non sería posible sen unha perspectiva multidisciplinar relacionando aos distintos profesionais do cadro de persoal, colaboradores e voluntariado do Museo Etnolóxico, da Asociación de Amigos do Casco histórico de Ribadavia e do Museo Etnolóxico e da Asociación Familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense (AFAOR).

  Este proyecto constituye una iniciativa novedosa y socialmente crítica y muy ilustrativa de las posibilidades de un museo de ser un agente más de la sociedad del bienestar. Al mismo tiempo, valoramos la fecundidad del patrimonio cultural cuando miramos significados y valores que el patrimonio cultural despierta entre las personas que participaron en proyectos sucesivos. Desarrollar el proyecto Lembrar en el Museo no sería posible sin una perspectiva multidisciplinar relacionando los diferentes profesionales del personal, colaboradores y voluntarios del Museo Etnológico, de la Asociación de Amigos del Casco sitio histórico de Ribadavia y el Museo Etnológico y de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense (AFAOR).

 • Campo de traballo “social”

  Campo de trabajo “social” (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 11 de Galeduso
  Autoría: Millán Brea Castro.
  Página: 20.
  2015.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Durante os anos 2009, 2010 e 2011, no Centro de Día de Persoas con Alzheimer de Aixiña (Ourense), desenvolveuse con éxito un Campo de Traballo Nacional de carácter social, que pretendía a través da Animación Sociocultural, dinamizar o día a día dos usuarios/as e traballadores/as durante o mes de agosto, conseguindo realizar diversas actividades de estimulación e animación que involucrasen ao grupo e que servira de experiencia vital e de aprendizaxe tanto aos participantes do Campo, como ás persoas de AIXIÑA.

  Durante los años 2009, 2010 y 2011, en el Centro del Día de las Personas con Alzheimer de Aixiña (Ourense), se ha desarrollado con éxito un Campo de Trabajo Nacional, de carácter social, que pretendía a través de la Animación Sociocultural, dinamizar la vida diaria de los usuarios y trabajadores durante el mes de agosto, logrando realizar diversas actividades de estimulación y animación que involucrasen al grupo y que sirviera como una experiencia de vida y aprendizaje tanto a los participantes del Campo, como a las personas de de AIXIÑA.

 • Benvidos ao confort

  Bienvenido al confort (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 11 de Galeduso
  Autoría: Ángeles Álvarez Pereira.
  Página: 25.
  2015.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)
  Gallego: É unha boa práctica que facilita un uso personalizado da utilización do wáter e da xestión do cambio de absorbentes das persoas que acoden ao noso centro de día e presentan algún problema de continencia.

  Castellano: Es una buena práctica que facilita el uso personalizado del inodoro y la gestión del cambio absorbente de las personas que vienen a nuestro centro de día y presentan algún problema de incontinencia.

 • A planificación centrada na persoa. Un novo paradigma da educación social

  Planificación entrada en la persona. Un nuevo paradigma de la educación Social (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 11 de Galeduso
  Autoría: Quico Mañós.
  Página:60.
  2015.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A miúdo preguntámonos sobre o noso labor cotián no ámbito da educación social. Na complexidade do mundo de hoxe atopámonos a medio camiño de moitas reflexións duais que nos levan a unha reflexión constante que nos permite repensar e construír a nosa profesión. Hai varias cuestións que hai que exporse na tarefa diaria de potenciar procesos de autonomía persoal.

  Castellano: A menudo nos preguntamos por nuestro trabajo todos los días en el campo de la educación social. La complejidad del mundo de hoy que encontramos a mitad de camino a través de muchas reflexiones duales que nos llevan a una constante reflexión que nos permite repensar y construir nuestra profesión. Hay varios problemas que deben abordarse en la tarea diaria de potenciar los procesos de autonomía personal.

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 12 (15)

 • A materia de Historia da Educación no grao de Educación Social

  La asignatura de Historia de la Educación en el grado de Educación Social (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez .
  Página: 29.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Historia da Educación é unha materia obrigatoria cun peso de seis créditos, compartida, nos seus contidos e competencias, polas titulacións de grao de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Social, que se imparten actualmente na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña.

  Castellano: Historia de la Educación es una asignatura obligatoria con un peso de seis créditos, compartidos, en sus contenidos y competencias, por los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social, que actualmente se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña.

 • Apuntamentos bibliográficos e notas sobre a historia da Educación Social en Galicia

  Notas y apuntes bibliográficos sobre la historia de la Educación Social en Galicia (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Antón Costa Rico.
  Página: 51.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A educación, como conxunto de procesos formativos intencionados, é sempre un fenómeno social, situado/condicionado/impulsado/influínte e con consecuencias sociais. Por iso que a Historia da Educación como ámbito de estudo e de investigación é sempre naturalmente un ámbito que entendemos dentro dos estudos sociais.

  Castellano: La educación, como conjunto de procesos formativos intencionales, es siempre un fenómeno social, localizado / condicionado / impulsado /influyente y con consecuencias sociales. Es por eso que la Historia de la Educación como campo de estudio e investigación es siempre, naturalmente, un área que entendemos dentro de los estudios sociales.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • A Escola Galega de Educadores Especializados en Marxinación Social: a Educación Social dos anos 80

  La Escuela de Educadores de Galicia Especializado en Marginación Social: la Educación Social de los 80 (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Andrea Maroñas Bermúdez.
  Página: 62.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A dos oitenta foi a década da liberación e da apertura. Foi unha etapa onde a xente tiña ansias de recuperar o tempo perdido máis ben roubado da ditadura; o que se traduciu en movementos sociais e culturais diversos, novas liñas de activismo político e nunha maior conciencia e reivindicación dos dereitos e liberdades democráticas.

  Castellano: Los ochenta fueron la década de la liberación y la apertura. Fue una etapa en la que la gente estaba ansiosa por recuperar el tiempo perdido, en lugar de robado de la dictadura; que se tradujo en diversos, nuevos movimientos sociales y culturales líneas de activismo político y en una mayor conciencia y reivindicación de los derechos y libertades democráticas.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • Un retorno ao pasado científico e académico da Educación Social: a especialidade de “intervención socio-educativa” na Universidade de Santiago de Compostela (1979-1996)

  Un regreso al pasado científico y académico de Educación Social: la especialidad de “intervención socioeducativa” en la Universidad de Santiago de Compostela (1979-1996) (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: José Antonio Caride.
  Página: 65.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Nos inicios dos anos oitenta do pasado século, nada ou moi pouco permitía anticipar que a Educación Social unha denominación de longo percorrido histórico, pero cunha escasa presenza no quefacer académico e científico nas Universidades, mesmo nas prácticas educativas ata entón recoñecidas  acadaría a relevancia formativa, profesional e social que lle vimos atribuíndo nos derradeiros 25 anos.

  Castellano: A principios de los años ochenta del siglo pasado, nada o muy poco permitía anticipar que la Educación social una denominación de largo recorrido histórico, pero con escasa presencia en la labor académica y científica de las Universidades, incluso en las prácticas docentes luego reconocida, alcanzaría la relevancia formativa, profesional y social que le hemos ido atribuyendo en los últimos 25 años.

 • Plans comunitarios en Galicia: A experiencia de Narón

  Planes comunitarios en Galicia: La experiencia de Narón (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Alfonso Filgueira López.
  Página: 77.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O obxectivo deste artigo non é outro que sintetizar unha achega referencial do tema que nos ocupa. Non debemos esquecer que en Galicia está por acometer todo o labor de estudo e investigación sistematizada da evolución dos servizos persoais á comunidade e do seu nivel de planificación na esfera municipalista. Sinalar, aínda que semelle obvio, que non hai Plans sen profesionais ou institucións que os desenvolvan, sexa cal sexa o seu nivel de complexidade.

  Castellano: El propósito de este artículo no es otro que sintetizar una aportación referencial del tema que nos ocupa. No hay que olvidar que en Galicia está por acometer todo el trabajo de estudio e investigación sistematizada sobre la evolución de servicios personales a la comunidad y su nivel de planificación en el ámbito municipalista. Señalar, anque parezca obvio, que no hay Planes sin profesionales o instituciones que los desarrollan, sea ​​cual sea su nivel de complejidad.

 • Dos estudos en Educación Social na Facultado de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

  Los estudios en Educación Social en la Facultad de Ciencias da Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Cristina Ceinos Sanz.
  Página: 84.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O plan de estudos do Grao en Educación Social estrutúrase en 240 créditos ECTS, o que supón un aumento da carga lectiva en relación cos estudos anteriores, distribuídos en catro cursos e oito semestres, ofertando materias de formación básica, obrigatorias e optativas agrupadas en 18 módulos.

  Castellano: El plan de estudios del Grado en Educación Social está estructurado en 240 créditos ECTS, lo que supone un incremento de la carga lectiva en relación a los estudios anteriores, distribuidos en cuatro cursos y ocho semestres, ofreciendo asignaturas formativas básicas, obligatorias y optativas agrupadas en 18 módulos.

 • Os estudos de Grao de Educación Social na Universidade da Coruña

  Los estudios de Grado de Educación Social en la Universidad de la  Coruña (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Mariló Candedo Gunturiz.
  Página: 88.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A implantación dos estudos de Educación Social na Universidade da Coruña (UDC) retrotráese ao curso 95-96; é dicir, que en 2016 foron xa vinte os anos que levamos ocupándonos da formación inicial universitaria en Educación Social.

  Castellano: La implantación de los estudios de Educación Social en la Universidad de A Coruña (UDC) se remonta al curso 95-96; es decir, que en 2016 ya llevamos veinte años ocupándonos de la formación universitaria inicial en Educación Social.

 • Da diplomatura ao Grao. 20 promocións de Educación social en Ourense (2006-2016)

  La Diplomatura de Grado. 20 promoción de Educación Social en Ourense (2006-2016)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Xosé Manuel Cid Fernández.
  Página: 91.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Os estudos de Educación Social na Universidade de Vigo nacen a partir da reconversión dos primeiros ciclo de Pedagoxía e Psicoloxía, que se impartían no Campus de Ourense da Universidade de Santiago desde 1974 ata a súa extinción, iniciada co Decreto de Segregación das Universidades Galegas, en 1990.

  Castellano: Los estudios de Educación Social en la Universidad de Vigo nacieron de la reconversión del primer ciclo de Pedagogía y Psicología, que se impartían en el Campus de Ourense de la Universidad de Santiago desde 1974 hasta su extinción, iniciada con el Decreto de Segregación de las Universidades Gallegas, en 1990.

 • Animación Sociocultural, un oficio a punto de perder o tren

  Animación Sociocultural, un oficio a punto de perder el tren (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Alberto García.
  Página: 104.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Nun tempo, no que é imparable a irrupción de profesionais doutras disciplinas moito máis adaptadxs ao novo paradigma de traballo que definiron nos últimos anos os profundos cambios da sociedade, a titulación de Educación Social na Universidade de Santiago de Compostela (USC), por exemplo, relega a Animación Sociocultural (ASC) a unha materia optativa, mentres o ciclo superior de ASC retitúlase como tamén de “animación turística”. Neste tempo, termos como participación cidadá, cambio social, comunidades, proceso, desenvolvemento, etc. volven estar moi presentes nas axendas políticas e sociais; non obstante, aínda que ASC, inclúe todos estes termos na súa propia definición, está ausente deste debate.

  Castellano: En un momento en el que la irrupción es imparable de profesionales de otras disciplinas mucho más adaptadxs al nuevo paradigma de trabajo que han definido en los últimos años los profundos cambios en la sociedad, el grado en Educación Social de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por ejemplo, relega la Animación Sociocultural (ASC) a una asignatura optativa, mientras que el ciclo superior de ASC también se renombra de “animación turística”. En este momento, términos como participación ciudadana, cambio social, comunidades, proceso, desarrollo, etc. están de nuevo muy presentes en agendas políticas y sociales; sin embargo aunque ASC, incluye todos estos términos en su propia definición, está ausente de este debate.

 • A Educación Social colle sentido cando como profesional deixas de facer falta

  La educación social tiene sentido cuando como profesional dejas de hacer falta (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Iria Gondar Iglesias.
  Página: 110
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Así pois, a Asemblea de estudantes de Educa ción Social é o resultado das inquedanzas dun grupo de persoas que partillamos un fin de semana de convivencia en Chantada. Alí decidi- mos que, ao regreso a Compostela, poñeriamos en marcha esta iniciativa: a de crear unha asemblea estudantil de ‘edusos’ e comezar por desenvolver unhas xornadas de acollemento para o novo alumnado), aínda descoñecendo o que nos podería deparar estabamos decididas. Primeiro foron as xornadas de benvida pero pronto xurdiron novas iniciativas como o magosto, as xornadas sobre Pedagoxía Alternativa, diversos cineforum, etc.; todas elas propostas co ánimo de dinamizar a actividade na Faculta de, propoñendo accións que inviten á reflexión e á formación compartida máis alá das aulas.

  Castellano: Así, la Asamblea de Estudiantes de Educación Social es el resultado de las inquitudes. ee un grupo de personas que compartieron un fin de semana de convivencia en Chantada. Allí decidimos que, a nuestro regreso a Compostela, pondríamos esta iniciativa está en marcha: crear una asamblea estudiantil de ‘edusos’ y empezar por desarrollar una jornada de recepción para los nuevos estudiantes), aún sin saber qué nos podía pasar estábamos decididas. Primero fueron las jornadas de bienvenida, pero pronto surgieron nuevas iniciativas como en mayo, las conferencias sobre Pedagogía Alternativa, varios cineforos, etc.; todas las propuestas con el objetivo de dinamizar la actividad en la Facultad, proponiendo acciones que inviten a la reflexión y formación compartida más allá de las aulas.

Documental → Hemeroteca → Galeduso - Galicia → Galeduso Nº 13 (17)

 • O valor educativo do Programa TEIP nas Escolas Públicas em Portugal

  El valor educativo del Programa TEIP en escuelas públicas de Portugal (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Daniela Gonçalves.
  Página: 21.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Integram os territórios educativos de intervenção prioritária, os agrupamentos de escolas ou as escolas não agrupadas com elevado número de alunas/os em risco de exclusão social e escolar, identificados e selecionados a partir da análise de indicadores de resultados do sistema educativo e de indicadores sociais dos territórios em que as escolas se inserem.

  Castellano: Los territorios educativos de intervención prioritaria comprenden agrupamientos escolares o escuelas no agrupadas con un elevado número de alumnos en riesgo de exclusión social y escolar, identificados y seleccionados a partir del análisis de indicadores de resultados del sistema educativo e indicadores sociales los territorios en los que se ubican las escuelas.

 • Referencias Normativas no Estado sobre a Educación Social na Escola

  Referencias Normativas en el Estado sobre a Educación Social en la Escuela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Alberto Fernández de Sanmamed Santos y Sofía Riveiro Olveira.
  Página: 31.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A incorporación da figura profesional da educación social ao sistema educativo é un movemento imparable, froito da necesidade compartida polas educadoras e educadores sociais e profesionais do ensino regrado de dar resposta aos novos retos que presenta a educación no mundo actual. Neste artigo queremos presentar como está a situación en canto a normativa no Estado español, facendo especial referencia ás comunidades onde levan anos con este proceso dunha maneira máis institucional e regulada, así como nos pasos que se están a dar nos Colexios profesionais dos diferentes territorios, que, xunto co Consello Xeral de Colexios Profesionais de Educación Social, están a traballar cara esta sinerxia profesional e institucional vital.

  Castellano: La incorporación de la figura profesional de la educación social en el sistema educativo es un movimiento imparable, fruto de la necesidad compartida por educadoras y educadores sociales y profesionales de la educación reglada de dar respuesta a los nuevos retos que presenta la educación en el mundo actual. En este artículo queremos presentar cómo está la situación en materia normativa en España, con especial referencia a las comunidades donde llevan años con este proceso de una forma más institucional y regulada, así como las gestiones que se están dando en los Colegios profesionales. de diferentes territorios, quienes, junto con el Consejo General de Colegios Profesionales de Educación Social, están trabajando por esta vital sinergia profesional e institucional.

 • Sección de Educación Social e Escola na Revista Galega de Educación de Nova Escola Galega

  Sección Educación Social y Escuela en la Revista Gallega Educación Nova Escola Galega (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Belén Piñeiro Álvarez y Sofía Riveiro Olveira.
  Página: 57.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Afondar na traxectoria e orixes desta nosa profesión no territorio galego foi contido da Galeduso nº 12 “Historia da Educación Social en Galicia”, unha posta en valor da nosa memoria; a que nos axudou a entender mellor como foron os comezos, como chegamos ata aquí, onde estamos na situación actual e como seguir camiñando. Facer memoria dos ámbitos profesionais tradicionais da educación social en Galicia, así como os novos que foron xurdindo co paso do tempo, obriga a dirixir a mirada á Revista Galega de Educación de Nova Escola Galega, que liderou desde a perspectiva da renovación pedagóxica a reivindicación -con diversas voces- o senntido da educación social nos centros educativos.

  Castellano: Profundizar en la trayectoria y orígenes de nuestra profesión en el territorio gallego fue contenido del Galeduso nº 12 “Historia de la Educación Social en Galicia”, una puesta en valor de nuestra memoria; lo que nos ayudó a comprender mejor cómo fueron los inicios, cómo llegamos aquí, dónde estamos en la situación actual y cómo seguir caminando. Recordar los campos profesionales tradicionales de la educación social en Galicia, así como los nuevos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, nos obliga a mirar la Revista Gallega de Educación de Nova Escola Galega, que llevó desde la perspectiva de la renovación pedagógica la reivindicación – con varias voces- el significado de la educación social en las escuelas.

 • Educación Social e Escola: Crónica da historia recente

  Educación Social y Escuela: Crónica de la historia reciente (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Mariló Candedo Gunturiz.
  Página: 66.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Esta breve análise pretende ofrecer unha reflexión retrospectiva sobre o traballo realizado a prol da incorporación dos profesionais da educación social ao sistema educativo galego, demanda que no noso país non atopou resposta satisfactoria por parte da administración educativa, malia que a realidade educativa dos centros escolares reclame a intervención doutros profesionais complementarios ao profesorado para facilitar o cumprimento das crecentes funcións sociais que a escola está chamada a desenvolver á altura do século XXI.

  Castellano: Este breve análisis tiene como objetivo ofrecer una reflexión retrospectiva sobre el trabajo realizado para la incorporación de los profesionales de la educación social al sistema educativo gallego, una demanda que en nuestro país no ha encontrado una respuesta satisfactoria por parte de la administración educativa, pese a la realidad educativa de las escuelas. la intervención de otros profesionales complementarios al profesorado para facilitar el cumplimiento de las crecientes funciones sociales que la escuela está llamada a desarrollar en pleno siglo XXI.

 • A teima da Educación Social na Escola nos distintos territorios do Estado

  El tema de la Educación Social en la Escuela en los diferentes territorios del Estado (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Consejo de redacción.
  Página: 71.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Incorporar e regular o perfil profesional da Educación Social na escola é unha teima compartida alén da Galiza. Tendo en conta esta perspectiva, decidimos consultar aos nosos e ás nosas colegas por aquelas accións específicas desenvolvidas nos colexios profesionais dos diferentes territorios do Estado español e tamén polo Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), coa vontade de aportar unha visión conxunta do camiño percorrido nesta reivindicación histórica.

  Castellano: Incorporar y regular el perfil profesional de la Educación Social en la escuela es un tema compartido más allá de Galicia. Dado este perspectiva, decidimos consultar a nuestras y nuestros colegas para esas acciones específicas desarrolladas en los colegios profesionales de la diferentes territorios del Estado español y también por el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales (CGCEES), con la voluntad de aportar una visión conjunta del camino recorrido en este reivindicación histórica.