RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso Nº 13

(16)
 • Experiencia dunha Educadora Social nos Centros Quérote+

  Experiencia de un Educador Social en los Centros Quiérete+ (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Isabel Presas Cacheda.
  Página: 6.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Ter que escribir sobre a miña experiencia como educadora social nos centros Quérote+ faime levar a vista atrás ó ano 2007 cando entrei a formar parte do equipo de traballo. Quérote iniciou a súa andaina no ano 2006 como unha rede de centros de información e asesoramento para a mocidade en materia de Educación Afectivo Sexual. No ano 2010 amplíase o servizo, pasando a denominarse Quérote Máis e incluíndo novas áreas de intervención: convivencia, TIC, imaxe corporal e drogas.

  Castellano: Tener que escribir sobre mi experiencia como educadora social en los centros Quiérete+ me hace recordar el 2007 cuando me incorporé al equipo de trabajo. Quiérete inició su andadura en 2006 como una red de centros de información y asesoramiento para jóvenes en el ámbito de la Educación Sexual Afectiva. En 2010 se amplió el servicio hasta convertirse en Qiérete Más e incluyendo nuevas áreas de intervención: convivencia, TIC, imagen corporal y drogas.

 • A prevención do ciberbullying

  La prevención del ciberbullying -ciberacoso- (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Ramón Molina Gómez.
  Página: 9.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A educación social pode xogar un papel moi relevante nos centros educativos para afrontar o ciberbullying tanto dende unha dimensión preventiva, como dende a intervención directa unha vez detectado unha situación específica.

  Castellano: La educación social puede jugar un papel muy relevante en los centros educativos para afrontar el ciberacoso tanto desde una dimensión preventiva como desde la intervención directa una vez detectada una situación concreta.

 • Experiencias de Educación Social na Escola en Galicia, máis alá da anécdota

  Experiencias de Educación Social en la Escuela en Galicia, más allá de la anécdota (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Deibe Fernández Simo.
  Página: 17.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A evidencia científica ten máis que demostrada a necesidade de actuar socioeducativamente na escola. O fracaso escolar non é un proceso natural, trátase dunha construción na que inciden aspectos individuais, institucionais, familiares e sociais.

  Castellano: La evidencia científica ha demostrado sobradamente la necesidad de actuar socioeducativamente en la escuela. El fracaso escolar no es un proceso natural, es una construcción que afecta aspectos individuales, institucionales, familiares y sociales.

 • O valor educativo do Programa TEIP nas Escolas Públicas em Portugal

  El valor educativo del Programa TEIP en escuelas públicas de Portugal (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Daniela Gonçalves.
  Página: 21.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Integram os territórios educativos de intervenção prioritária, os agrupamentos de escolas ou as escolas não agrupadas com elevado número de alunas/os em risco de exclusão social e escolar, identificados e selecionados a partir da análise de indicadores de resultados do sistema educativo e de indicadores sociais dos territórios em que as escolas se inserem.

  Castellano: Los territorios educativos de intervención prioritaria comprenden agrupamientos escolares o escuelas no agrupadas con un elevado número de alumnos en riesgo de exclusión social y escolar, identificados y seleccionados a partir del análisis de indicadores de resultados del sistema educativo e indicadores sociales los territorios en los que se ubican las escuelas.

 • Referencias Normativas no Estado sobre a Educación Social na Escola

  Referencias Normativas en el Estado sobre a Educación Social en la Escuela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Alberto Fernández de Sanmamed Santos y Sofía Riveiro Olveira.
  Página: 31.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A incorporación da figura profesional da educación social ao sistema educativo é un movemento imparable, froito da necesidade compartida polas educadoras e educadores sociais e profesionais do ensino regrado de dar resposta aos novos retos que presenta a educación no mundo actual. Neste artigo queremos presentar como está a situación en canto a normativa no Estado español, facendo especial referencia ás comunidades onde levan anos con este proceso dunha maneira máis institucional e regulada, así como nos pasos que se están a dar nos Colexios profesionais dos diferentes territorios, que, xunto co Consello Xeral de Colexios Profesionais de Educación Social, están a traballar cara esta sinerxia profesional e institucional vital.

  Castellano: La incorporación de la figura profesional de la educación social en el sistema educativo es un movimiento imparable, fruto de la necesidad compartida por educadoras y educadores sociales y profesionales de la educación reglada de dar respuesta a los nuevos retos que presenta la educación en el mundo actual. En este artículo queremos presentar cómo está la situación en materia normativa en España, con especial referencia a las comunidades donde llevan años con este proceso de una forma más institucional y regulada, así como las gestiones que se están dando en los Colegios profesionales. de diferentes territorios, quienes, junto con el Consejo General de Colegios Profesionales de Educación Social, están trabajando por esta vital sinergia profesional e institucional.

 • Recursos Didácticos para traballar desde a Educación Social no Ámbito Escolar

  Recursos didácticos para trabajar Educación Social en el Ámbito Escolar (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Consello de Redacción coa colaboración de ASEDUC (Asociación Socio-Educativa para a Educación)
  Página: 50.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Existen múltiples recursos dispoñibles dependendo da temática a traballar: igualdade de xénero e prevención das violencias machistas, sexualidade, acoso escolar, TIC, habilidades sociais etc.

  Castellano: Existen múltiples recursos disponibles en función del tema a trabajar: igualdad de género y prevención de la violencia de género, sexualidad, acoso escolar, TIC, habilidades sociales, etc.

 • Sección de Educación Social e Escola na Revista Galega de Educación de Nova Escola Galega

  Sección Educación Social y Escuela en la Revista Gallega Educación Nova Escola Galega (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Belén Piñeiro Álvarez y Sofía Riveiro Olveira.
  Página: 57.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Afondar na traxectoria e orixes desta nosa profesión no territorio galego foi contido da Galeduso nº 12 “Historia da Educación Social en Galicia”, unha posta en valor da nosa memoria; a que nos axudou a entender mellor como foron os comezos, como chegamos ata aquí, onde estamos na situación actual e como seguir camiñando. Facer memoria dos ámbitos profesionais tradicionais da educación social en Galicia, así como os novos que foron xurdindo co paso do tempo, obriga a dirixir a mirada á Revista Galega de Educación de Nova Escola Galega, que liderou desde a perspectiva da renovación pedagóxica a reivindicación -con diversas voces- o senntido da educación social nos centros educativos.

  Castellano: Profundizar en la trayectoria y orígenes de nuestra profesión en el territorio gallego fue contenido del Galeduso nº 12 “Historia de la Educación Social en Galicia”, una puesta en valor de nuestra memoria; lo que nos ayudó a comprender mejor cómo fueron los inicios, cómo llegamos aquí, dónde estamos en la situación actual y cómo seguir caminando. Recordar los campos profesionales tradicionales de la educación social en Galicia, así como los nuevos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, nos obliga a mirar la Revista Gallega de Educación de Nova Escola Galega, que llevó desde la perspectiva de la renovación pedagógica la reivindicación – con varias voces- el significado de la educación social en las escuelas.

 • Educación Social e Escola: Crónica da historia recente

  Educación Social y Escuela: Crónica de la historia reciente (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Mariló Candedo Gunturiz.
  Página: 66.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Esta breve análise pretende ofrecer unha reflexión retrospectiva sobre o traballo realizado a prol da incorporación dos profesionais da educación social ao sistema educativo galego, demanda que no noso país non atopou resposta satisfactoria por parte da administración educativa, malia que a realidade educativa dos centros escolares reclame a intervención doutros profesionais complementarios ao profesorado para facilitar o cumprimento das crecentes funcións sociais que a escola está chamada a desenvolver á altura do século XXI.

  Castellano: Este breve análisis tiene como objetivo ofrecer una reflexión retrospectiva sobre el trabajo realizado para la incorporación de los profesionales de la educación social al sistema educativo gallego, una demanda que en nuestro país no ha encontrado una respuesta satisfactoria por parte de la administración educativa, pese a la realidad educativa de las escuelas. la intervención de otros profesionales complementarios al profesorado para facilitar el cumplimiento de las crecientes funciones sociales que la escuela está llamada a desarrollar en pleno siglo XXI.

 • A teima da Educación Social na Escola nos distintos territorios do Estado

  El tema de la Educación Social en la Escuela en los diferentes territorios del Estado (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Consejo de redacción.
  Página: 71.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Incorporar e regular o perfil profesional da Educación Social na escola é unha teima compartida alén da Galiza. Tendo en conta esta perspectiva, decidimos consultar aos nosos e ás nosas colegas por aquelas accións específicas desenvolvidas nos colexios profesionais dos diferentes territorios do Estado español e tamén polo Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), coa vontade de aportar unha visión conxunta do camiño percorrido nesta reivindicación histórica.

  Castellano: Incorporar y regular el perfil profesional de la Educación Social en la escuela es un tema compartido más allá de Galicia. Dado este perspectiva, decidimos consultar a nuestras y nuestros colegas para esas acciones específicas desarrolladas en los colegios profesionales de la diferentes territorios del Estado español y también por el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales (CGCEES), con la voluntad de aportar una visión conjunta del camino recorrido en este reivindicación histórica.

 • Unha chamada á inclusión da Educación Social no Sistema Educativo: I Congreso Internacional e III Xornadas de Educación Social e Escola. Ourense, 2016

  Una llamada a la inclusión de la Educación social en el sistema educativo: I Congreso Internacional y III Congreso de Educación Social y Escolar. Ourense, 2016 (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: María Victoria Carrera-Fernández.
  Página: 97.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Neste artigo faise un achegamento á experiencia que supuxo a organización e desenvolvemento do I Congreso Internacional – III Xornadas de Educación Social e Escola que tivo lugar en Ourense en 2016. Para iso, en primeiro lugar, farei unha breve aproximación á necesidade urxente da inclusión da Educación Social no sistema educativo.

  Castellano: En este artículo se hace un acercamiento a la experiencia de la organización y desarrollo del I Congreso Internacional – III Jornadas de Educación Social y Escolar que tuvieron en Ourense en 2016. Para ello, primero en cambio, haré un breve acercamiento a la necesidad necesidad urgente de incluir la Educación Social en el sistema educativo.

 • “Ciberconscientes” Aproximación a unha experiencia socioeducativa en centros escolares

  “Ciberconsciente” Aproximación a una experiencia socioeducativo en las escuelas (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
  Autoría: Mónica Rodríguez Somoza, Stefany Sanabria Fernandes, Lorena Trillo López, Yessica Vidal Lourido.
  Página: 103.
  20120.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O taller que creamos é coñecido como “Ciberconscientes”. O obxectivo principal deste programa é conseguir a través de actividades de sensibilización unha maior conciencia da problemática que se aborda en “ CibeRespect” e fomentar nos e nas participantes o espírito crítico a hora de empregar as redes sociais.

  Castellano: El taller que creamos se conoce como “Ciberconsciente”. El objetivo principal de este programa es lograr a través de actividades de conciencia una mayor conciencia de la problemática que se aborda en “CibeRespect” e Fomentar en los participantes el espíritu crítico. al usar las redes sociales.

Categoría actual:

Galeduso Nº 13

 • No hay categorías