RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso Nº 12

(15)
 • A Historia da Educación Social como materia académica na formación das educadoras e dos educadores sociais na Universidade de Santiago de Compostela

  La Historia de la Educación Social como asignatura académica en la formación de educadores sociales en la Universidad de Santiago de Compostela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Vicente Peña Saavedra.
  Página: 21.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A Historia da Educación Social implantouse como disciplina académico-docente na Universidade de Santiago de Compostela (USC), no marco dos estudos conducentes á Diplomatura en Educación Social, no curso 1994-19951, comezando a impartirse no bienio seguinte (1995-1996).

  Castellano: Se ha implantado la Historia de la Educación Social como disciplina académico-docente en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en el marco de estudios conducentes a la Diplomatura en Educación Social, en el curso 1994-1995, comenzando a impartirse en el siguiente bienio (1995-1996).

 • A materia de Historia da Educación no grao de Educación Social

  La asignatura de Historia de la Educación en el grado de Educación Social (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez .
  Página: 29.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Historia da Educación é unha materia obrigatoria cun peso de seis créditos, compartida, nos seus contidos e competencias, polas titulacións de grao de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Social, que se imparten actualmente na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña.

  Castellano: Historia de la Educación es una asignatura obligatoria con un peso de seis créditos, compartidos, en sus contenidos y competencias, por los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social, que actualmente se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña.

 • Apuntamentos bibliográficos e notas sobre a historia da Educación Social en Galicia

  Notas y apuntes bibliográficos sobre la historia de la Educación Social en Galicia (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Antón Costa Rico.
  Página: 51.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A educación, como conxunto de procesos formativos intencionados, é sempre un fenómeno social, situado/condicionado/impulsado/influínte e con consecuencias sociais. Por iso que a Historia da Educación como ámbito de estudo e de investigación é sempre naturalmente un ámbito que entendemos dentro dos estudos sociais.

  Castellano: La educación, como conjunto de procesos formativos intencionales, es siempre un fenómeno social, localizado / condicionado / impulsado /influyente y con consecuencias sociales. Es por eso que la Historia de la Educación como campo de estudio e investigación es siempre, naturalmente, un área que entendemos dentro de los estudios sociales.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • A Escola Galega de Educadores Especializados en Marxinación Social: a Educación Social dos anos 80

  La Escuela de Educadores de Galicia Especializado en Marginación Social: la Educación Social de los 80 (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Andrea Maroñas Bermúdez.
  Página: 62.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A dos oitenta foi a década da liberación e da apertura. Foi unha etapa onde a xente tiña ansias de recuperar o tempo perdido máis ben roubado da ditadura; o que se traduciu en movementos sociais e culturais diversos, novas liñas de activismo político e nunha maior conciencia e reivindicación dos dereitos e liberdades democráticas.

  Castellano: Los ochenta fueron la década de la liberación y la apertura. Fue una etapa en la que la gente estaba ansiosa por recuperar el tiempo perdido, en lugar de robado de la dictadura; que se tradujo en diversos, nuevos movimientos sociales y culturales líneas de activismo político y en una mayor conciencia y reivindicación de los derechos y libertades democráticas.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • Un retorno ao pasado científico e académico da Educación Social: a especialidade de “intervención socio-educativa” na Universidade de Santiago de Compostela (1979-1996)

  Un regreso al pasado científico y académico de Educación Social: la especialidad de “intervención socioeducativa” en la Universidad de Santiago de Compostela (1979-1996) (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: José Antonio Caride.
  Página: 65.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Nos inicios dos anos oitenta do pasado século, nada ou moi pouco permitía anticipar que a Educación Social unha denominación de longo percorrido histórico, pero cunha escasa presenza no quefacer académico e científico nas Universidades, mesmo nas prácticas educativas ata entón recoñecidas  acadaría a relevancia formativa, profesional e social que lle vimos atribuíndo nos derradeiros 25 anos.

  Castellano: A principios de los años ochenta del siglo pasado, nada o muy poco permitía anticipar que la Educación social una denominación de largo recorrido histórico, pero con escasa presencia en la labor académica y científica de las Universidades, incluso en las prácticas docentes luego reconocida, alcanzaría la relevancia formativa, profesional y social que le hemos ido atribuyendo en los últimos 25 años.

 • Historias da Educación social en Galicia

  Historias de Educación social en Galicia (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Ángeles Montero Gómez.
  Página: 72.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Así é como me iniciei nesta aventura que foi, é e será a profesión hoxe coñecida como Educación Social.

  Castellano: Así me inicié en esta aventura que fue, es y será la profesión que hoy se conoce como Educación Social.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • Plans comunitarios en Galicia: A experiencia de Narón

  Planes comunitarios en Galicia: La experiencia de Narón (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Alfonso Filgueira López.
  Página: 77.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O obxectivo deste artigo non é outro que sintetizar unha achega referencial do tema que nos ocupa. Non debemos esquecer que en Galicia está por acometer todo o labor de estudo e investigación sistematizada da evolución dos servizos persoais á comunidade e do seu nivel de planificación na esfera municipalista. Sinalar, aínda que semelle obvio, que non hai Plans sen profesionais ou institucións que os desenvolvan, sexa cal sexa o seu nivel de complexidade.

  Castellano: El propósito de este artículo no es otro que sintetizar una aportación referencial del tema que nos ocupa. No hay que olvidar que en Galicia está por acometer todo el trabajo de estudio e investigación sistematizada sobre la evolución de servicios personales a la comunidad y su nivel de planificación en el ámbito municipalista. Señalar, anque parezca obvio, que no hay Planes sin profesionales o instituciones que los desarrollan, sea ​​cual sea su nivel de complejidad.

 • Dos estudos en Educación Social na Facultado de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela

  Los estudios en Educación Social en la Facultad de Ciencias da Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Cristina Ceinos Sanz.
  Página: 84.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O plan de estudos do Grao en Educación Social estrutúrase en 240 créditos ECTS, o que supón un aumento da carga lectiva en relación cos estudos anteriores, distribuídos en catro cursos e oito semestres, ofertando materias de formación básica, obrigatorias e optativas agrupadas en 18 módulos.

  Castellano: El plan de estudios del Grado en Educación Social está estructurado en 240 créditos ECTS, lo que supone un incremento de la carga lectiva en relación a los estudios anteriores, distribuidos en cuatro cursos y ocho semestres, ofreciendo asignaturas formativas básicas, obligatorias y optativas agrupadas en 18 módulos.

 • Os estudos de Grao de Educación Social na Universidade da Coruña

  Los estudios de Grado de Educación Social en la Universidad de la  Coruña (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Mariló Candedo Gunturiz.
  Página: 88.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A implantación dos estudos de Educación Social na Universidade da Coruña (UDC) retrotráese ao curso 95-96; é dicir, que en 2016 foron xa vinte os anos que levamos ocupándonos da formación inicial universitaria en Educación Social.

  Castellano: La implantación de los estudios de Educación Social en la Universidad de A Coruña (UDC) se remonta al curso 95-96; es decir, que en 2016 ya llevamos veinte años ocupándonos de la formación universitaria inicial en Educación Social.

 • Da diplomatura ao Grao. 20 promocións de Educación social en Ourense (2006-2016)

  La Diplomatura de Grado. 20 promoción de Educación Social en Ourense (2006-2016)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Xosé Manuel Cid Fernández.
  Página: 91.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Os estudos de Educación Social na Universidade de Vigo nacen a partir da reconversión dos primeiros ciclo de Pedagoxía e Psicoloxía, que se impartían no Campus de Ourense da Universidade de Santiago desde 1974 ata a súa extinción, iniciada co Decreto de Segregación das Universidades Galegas, en 1990.

  Castellano: Los estudios de Educación Social en la Universidad de Vigo nacieron de la reconversión del primer ciclo de Pedagogía y Psicología, que se impartían en el Campus de Ourense de la Universidad de Santiago desde 1974 hasta su extinción, iniciada con el Decreto de Segregación de las Universidades Gallegas, en 1990.

 • Educación Social e drogodependencias

  Educación Social y drogodependencias (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Pilar Sabio.
  Página: 98.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Cando falamos da educación social en drogodependencias temos que pensar que este ámbito de traballo irrompeu con forza nos anos 80.

  Castellano: Cuando hablamos de educación social en drogodependencias tenemos que pensar que este ámbito de trabajo irrumpió con fuerza en la década de 1980.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Unha ollada atrás dunha educadora traballando no ámbito de menores

  Una mirada atrás de una educadora trabajando en el campo de los menores (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Cristina Janeiro.
  Página: 101.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Sempre fun moi neneira. Na miña adolescencia pasaba moito tempo na casa berce de Lugo como voluntaria. Naquel entón vivían alí nenas e nenos divididos en dous grupos de idade, de 0-3 e de 3-6. Cando cumprían 6 anos trasladábaselles a outro centro, por criterio de idade e sexo. Sempre me deron mágoa aqueles irmáns/irmás que chegada determinada idade tiñan que separarse. Non tiñan nada persoal, compartí an roupa e xoguetes e cando marchaban de alí, saían co posto.

  Castellano: Siempre he sido muy niñera. En mi adolescencia pasé mucho tiempo en la ciudad natal de Lugo como voluntaria. En esos momento las chicas y niños vivían allí divididos en dos grupos de edad, de 0-3 y 3-6. A los 6 años eran trasladados a otro centro, en función de la edad y sexo. Siempre lo sentí por esos hermanos / hermanas que al llegan cierta edad se tenían que separar. No tenían nada personal, compartían ropa y juguetes y cuando se marchaban, salían con lo puesto.

 • Animación Sociocultural, un oficio a punto de perder o tren

  Animación Sociocultural, un oficio a punto de perder el tren (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Alberto García.
  Página: 104.
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Nun tempo, no que é imparable a irrupción de profesionais doutras disciplinas moito máis adaptadxs ao novo paradigma de traballo que definiron nos últimos anos os profundos cambios da sociedade, a titulación de Educación Social na Universidade de Santiago de Compostela (USC), por exemplo, relega a Animación Sociocultural (ASC) a unha materia optativa, mentres o ciclo superior de ASC retitúlase como tamén de “animación turística”. Neste tempo, termos como participación cidadá, cambio social, comunidades, proceso, desenvolvemento, etc. volven estar moi presentes nas axendas políticas e sociais; non obstante, aínda que ASC, inclúe todos estes termos na súa propia definición, está ausente deste debate.

  Castellano: En un momento en el que la irrupción es imparable de profesionales de otras disciplinas mucho más adaptadxs al nuevo paradigma de trabajo que han definido en los últimos años los profundos cambios en la sociedad, el grado en Educación Social de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por ejemplo, relega la Animación Sociocultural (ASC) a una asignatura optativa, mientras que el ciclo superior de ASC también se renombra de “animación turística”. En este momento, términos como participación ciudadana, cambio social, comunidades, proceso, desarrollo, etc. están de nuevo muy presentes en agendas políticas y sociales; sin embargo aunque ASC, incluye todos estos términos en su propia definición, está ausente de este debate.

 • A Educación Social colle sentido cando como profesional deixas de facer falta

  La educación social tiene sentido cuando como profesional dejas de hacer falta (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 12 de Galeduso
  Autoría: Iria Gondar Iglesias.
  Página: 110
  2018.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Así pois, a Asemblea de estudantes de Educa ción Social é o resultado das inquedanzas dun grupo de persoas que partillamos un fin de semana de convivencia en Chantada. Alí decidi- mos que, ao regreso a Compostela, poñeriamos en marcha esta iniciativa: a de crear unha asemblea estudantil de ‘edusos’ e comezar por desenvolver unhas xornadas de acollemento para o novo alumnado), aínda descoñecendo o que nos podería deparar estabamos decididas. Primeiro foron as xornadas de benvida pero pronto xurdiron novas iniciativas como o magosto, as xornadas sobre Pedagoxía Alternativa, diversos cineforum, etc.; todas elas propostas co ánimo de dinamizar a actividade na Faculta de, propoñendo accións que inviten á reflexión e á formación compartida máis alá das aulas.

  Castellano: Así, la Asamblea de Estudiantes de Educación Social es el resultado de las inquitudes. ee un grupo de personas que compartieron un fin de semana de convivencia en Chantada. Allí decidimos que, a nuestro regreso a Compostela, pondríamos esta iniciativa está en marcha: crear una asamblea estudiantil de ‘edusos’ y empezar por desarrollar una jornada de recepción para los nuevos estudiantes), aún sin saber qué nos podía pasar estábamos decididas. Primero fueron las jornadas de bienvenida, pero pronto surgieron nuevas iniciativas como en mayo, las conferencias sobre Pedagogía Alternativa, varios cineforos, etc.; todas las propuestas con el objetivo de dinamizar la actividad en la Facultad, proponiendo acciones que inviten a la reflexión y formación compartida más allá de las aulas.

Categoría actual:

Galeduso Nº 12

 • No hay categorías