RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso Nº 10

(7)
 • As corcerizas, recurso educativo para un cambio de modelo

  Las corcerizas, recurso educativo para un cambio de modelo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Paula Vidal.
  Página: 22.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O Centro de Educación Ambiental As Corcerizas é un proxecto transformador creado por Amigos da Terra, co reto de demostrar a viabilidade e importancia de poñer en práctica un proxecto educativo cun equipamento en total coherencia socioambiental, e impulsar o desenvolvemento de novos modelos de convivencia, sustentabilidade e respecto.

  Castellano: El centro educativo Ambiental como lo es Corcerizas es un proyecto transformador creado por Amigos de la Tierra, con el desafío de demostrar el viabilidad e importancia de implementar un proyecto educativo con un equipo en total coherencia socioambiental, y potenciar el nuevo desarrollo de modelos de convivencia, sostenibilidad e respeto.

 • Educación ambiental en Galicia: buscando alternativas

  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Miguel Pardellas Santiago, Xoán Manuel Pousa Lucio.
  Página: 44.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: En outubro de 2011 presentouse en sociedade un artigo que facía repaso á preocupante situación do sector da Educación Ambiental (EA) en Galicia . O texto buscaba axitar ao propio sector e provocar unha reacción que o sacara do estado depresivo que se lle diagnosticaba, alén de evidenciar os efectos das políticas neoliberais no contexto da EA e visibilizar a necidade que supón, xusto neste momento, deixar de inverter en Educación, en xeral, e en Educación Ambiental en particular.

  Castellano: En octubre de 2011 se presentó en sociedad un artículo que repasó la preocupante situación del sector de la Educación Ambiental (EA) en Galicia. El texto buscaba agitar al propio sector y provocar una reacción que lo había sacado del estado depresivo que le diagnosticaron, además de evidenciar los efectos del neoliberales en el contexto de EA y hacer visible la necedad que supone, en este momento, dejar de invertir en Educación, en general, y en Educación Ambiental en especial.

 • Axenda 21 Escolar de Galicia…

  Agenda 21 Escolar de Galicia… (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Ramón Molina Gómez.
  Página: 49.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A Axenda 21 é un plan de acción non vinculante na promoción do desenvolvemento sostible, xurdido trala Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento (CNUMAD) en Río de Janeiro en 1992.

  Castellano: La Agenda 21 es un plan de acción no vinculante en la promoción del desarrollo sostenible, que surgió después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro en 1992.

 • Educar na soberania alimentaria

  Educar con soberanía alimentaria (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Lara Barros Alfaro.
  Página: 55.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O acceso á alimentación é un instrumento de poder e control social, que, actualmente, fica en mans do grande capital económico-financieiro e dos seus compinches institucionais, estean estes nos gobernos dos estados ou nas institucións internacionais que definen as axendas mundiais (Banco Mundial, FMI, OMC, etc.) O modelo agroalimentario neoliberal, marcado por unha agricultura cada vez máis industrializada e dirixida cara o mercado global, ten na acumulación de beneficio a súa principal meta. Manexar o noso pan de cada día, supón pois un negocio rendondo. Poder, control e negocio, tres palabras que pouco ou nada deberían ter que ver coa alimentación, e que, non obstante, a día de hoxe, son as súas liñas directrices.

  Castellano: El acceso a la comida es un instrumento de poder y control social, que actualmente está en manos del gran capital económico-financiero y sus compinches institucionales, sean éstos en los gobiernos del estados o en las instituciones internacionales que definen agendas mundiales (Banco Mundial, FMI, OMC, etc.) El modelo agroalimentario neoliberal y marcado por una agricultura cada vez más industrializada y dirigida hacia el mercado global, tiene en la acumulación de beneficia su objetivo principal. Maneja nuestro pan de cada día, supone por tanto un negocio rentable. Energía, control y negocio, tres palabras que poco o nada deberían tener que ver con la comida, y eso, sin embargo, hasta el día de hoy, son sus pautas.

 • Educación Ambiental e Educación Social: a necesaria integración

  Educación Ambiental e Educación Social: la necesaria integración (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Pablo Ángel Meira Cartea.
  Página: 58.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Nunca entendemos a expresión “condenadas ou condenados- a entenderse”, porque transmite que o “entendemento” entre persoas ou colectivos é máis un sacrificio que unha oportunidade positiva de transcender ou superar unha situación previa de desencontro ou conflito, unha forma de avanzar no logro de finalidades e obxectivos compartidos. É dende este punto de vista que entendemos que a Educación Social e a Educación Ambiental deben revisar as súas relacións, non só porque pensemos que son campos da acción socioeducativa homólogos e con problemáticas corporativas e profesionais coincidentes, senón porque a súa converxencia e integración redundaría nun mellor axuste ás necesidades e demandas sociais ás que pretenden dar resposta.

  Castellano: Nunca entendemos la expresión “condenadas o condenados a entenderse ”, porque transmite que el “entendimiento” entre individuos o grupos es más un sacrificio que una oportunidad positiva para trascender o superar una situación previa de desacuerdo o conflicto, una forma de avanzar en la consecución de propósitos y objetivos compartidos. En este punto de vista entendemos que la Educación Social y la Educación Ambiental deben revisar sus relaciones, no solo porque pensamos que son campos de acción socioeducativa homóloga y con problemas corporativos y profesionales coincidentes, pero porque su convergencia e integración resultarían con un mejor ajuste a las necesidades y demandas sociales a lo que pretenden dar una respuesta.

 • Onde están as /os profesionais dos Equipamentos de Educación Ambiental na Galiza?

  ¿Donde están los / los profesionales de los Equipamientos de Educación Ambiental en Galicia (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 10 de Galeduso
  Autoría: Araceli Serantes Pazos.
  Página: 65.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: A educación ambiental atopa un espazo de desenvolvemento integral da súa acción educativa no ámbito dos equipamentos (para a educación ambiental). Con este nome, estamos a referirnos ás aulas forestais e de natureza, as casas do mar e as do mel, aos centros de interpretación e etnográficos, aos ecomuseos e museos da natureza, ás granxas escolas e aos parques ambientais, todos eles infraestruturas estables desde as que se desenvolven programas de educación ambiental de forma permanente e nos que traballan equipos de profesionais, que programan, deseñan e avalían as actividades en función das persoas usuarias, baixo un modelo de xestión ecoloxicamente coherente e sostible.

  Castellano: La educación ambiental encuentra un espacio para desarrollarse desarrollo integral de su acción educativa en el campo de equipos (para educación ambiental). Con este nombre, nos referimos a las aulas forestales y de la naturaleza, las casas del mar y las de la miel, centros de interpretación y etnográfico, a los ecomuseos y museos de la naturaleza, a las granjas escuelas y a los parques ambientales, todas ellas infraestructuras estable a partir de los que se desarrollan los programas de educación ambiental de forma permanente y en la que trabajan equipos de  de profesionales, que programan, diseñan y y evaluar actividades basadas en personas usuarias, bajo un modelo de gestión ecológicamente racional consistente y sostenible.

Categoría actual:

Galeduso Nº 10

 • No hay categorías