RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso Nº 08

(6)
 • Educadoras/es Sociais na comunidade terapéutica

  Educadores sociales en la comunidad terapéutica (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Cristina Alonso Barreiro, Isabel Herrero Díaz, Virginia Brandariz Lage.
  Página: 17.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: En España, haberá que esperar ata os anos 80 para que aparezan as primeiras comunidades terapéuticas. E xa nestas primeiras iniciativas aparecen referencias a educadoras e educadores sociais.

  Castellano: En España tendremos que esperar hasta los años 80 para que aparezcan las primeras comunidades terapéuticas. Y ya en estas primeras iniciativas hay referencias a educadores sociales

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Educación social por, para e coas persoas con enfermidade mental

  Educación social por, para y con las personas con enfermedad mental (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Cristina Alonso Barreiro, Isabel Herrero Díaz, Virginia Brandariz Lage.
  Página: 13
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: No ano 1995 un grupo de familiares e persoas sensibilizadas coa enfermidade mental fundan “ALUME – Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais” coa finalidade de Promover a recuperación e a integración social, mellorar a asistencia e a calidade de vida das persoas que padecen enfermidade mental e dos seus achegados, así como a defensa dos seus intereses e dereitos.

  Castellano: En 1995, un grupo de familiares y personas conscientes de las enfermedades mentales fundaron “ALUME – Asociación Lucense de Ayuda a los Enfermos Mentales ” con el fin de Promover la recuperación e integración social, mejorar la atención y la calidad de la vida de las personas que padecen enfermedades mentales y de sus familiares, así como la defensa de sus intereses y derechos.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • Sexibilízate. Programa de educación afectivo sexual (EAS) para mozas e mozos de Santiago de Compostela

  Sexibilízate. Programa de educación afectiva sexual (EAS) para niñas y niños en Santiago de Compostela (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Sofía Riveiro Olveira, Sandra Rodríguez Quintáns.
  Página: 10.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: O programa de Educación Afectivo Sexual “Sexibilízate” está impulsado polo Departamento de Educación e Mocidade do Concello de Santiago de Compostela e xestionado por Xeneme Intervención Social desde o ano 2003 nos Institutos de Ensino Secundario de Compostela.

  Castellano: El programa de educación sexual afectiva El “Sexibilízate” es promovido por el Departamento de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y gestionada por Xeneme Intervención Social desde 2003 en los Institutos de Educación Secundaria de Compostela.

 • Que se sabe sobre a Educación Social na atención a drogodependencias?

  ¿Qué se sabe sobre la Educación Social en la Atención a las Drogodependencias? (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Álvaro Olivar Arroyo.
  Página: 8.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: En diferentes ocasións, en espazos de intercambio de experiencias, xornadas, congresos e seminarios, comentei con outros educadores e educadoras sociais a situación actual das drogodependencias. Unha das cuestións que adoitan aparecer, dunha forma ou outra, no seo desas conversacións, é a práctica inexistencia de literatura sobre o traballo socioeducativo
  neste campo. Hai diferentes referencias, polo común moi xerais, a este labor, e as que teñen unha formulación máis concreta fan alusión a programas de intervención que emanan doutras disciplinas, e nos que os educadores e educadoras sociais trataron de adaptar a súa forma de traballo aos ditados da filosofía do programa, máis que deseñar e elaborar unha proposta propia.

  Castellano: En distintas ocasiones, en espacios de intercambio de experiencias, conferencias, congresos y seminarios, he comentado con otros educadores sociales la situación actual de las drogodependencias. Uno de los problemas que a menudo surgen, de una manera o otro, dentro de estas conversaciones, es la práctica inexistencia de literatura sobre trabajo socioeducativo
  en este campo. Hay diferentes referencias, generalmente muy generales, a este trabajo, y los que tienen una formulación más concreta aluden a programas de intervención que emanan de otras disciplinas, y en los que la los educadores sociales intentaron adaptarse su forma de trabajar según los dictados de la filosofía del programa, en lugar de diseñar y elaborar una propuesta propia.

  Tipo: pdf
  Territorio:
 • A Sáude na educación social: Un Valor de fondo e con futuro

  Salud en la educación Social: un valor de fondo con futuro (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 8 de Galeduso
  Autoría: Amando Vega Fuente.
  Página: 4.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

  Gallego: Moitos retos preséntanse hoxe na Unión Europea en relación coa saúde e o benestar social. Mentres crece o número de persoas de idade avanzada, máis que en calquera outra rexión do mundo, decrece o número de persoas dispoñibles para traballar, que se verán obrigadas a xerar un rendemento económico que permita sustentar, manter e proporcionar medios de vida ao
  maior número de persoas, nunca visto na historia moderna. Ao mesmo tempo, esta nova Unión ampliada terá que facer fronte non soamente ás ameazas que formulan novas enfermidades, senón tamén ao rexurdimento de enfermidades que todos considerabamos eliminadas, como a TB (tuberculose).

  Castellano: Muchos desafíos se presentan hoy en la Unión Europea en relación con la salud y el bienestar social. A medida que crece el número de personas mayores, más que en cualquier otra región del mundo, disminuye el número de personas disponibles para trabajar, que se verán obligadas a generar un retorno económico que permita sostener, mantener y proporcionar medios de vida a los mayor número de personas, nunca visto en la historia moderno. Al mismo tiempo, esta nueva Unión ampliada tendrá que hacer frente no solo a las amenazas que formulan nuevas enfermedades, sino también a la resurgimiento de enfermedades que todos considerábamos eliminadas, como la tuberculosis (tuberculosis).

Categoría actual:

Galeduso Nº 08

 • No hay categorías