RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social
Eduso.net > Últimos recursos

Últimos 25 recursos añadidos

 • Registre d’una experiencia

  Registro de una experiencia (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 3 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Miquela Ginard Ginard.
  Página: 30.
  2009.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Amb aquest article pretenc donar-vos una visió general de la meva experiencia com a voluntaria a una gran institució, coneguda per tots el Platenses, com Casa Cuna L’ HOSPITAL Zonal Especialitzat Dr. Noel H. Sbarra era una institució pediatrica de mitjana complexitat que assistia a nins – des de el seu naixement fins els quatre anys d’edat- amb problemes de salut provocats per situacions de violencia exercida contra ells (abandó, maltractament, abús, negligencia) o situacions d’alt risc social (desnutrición … ).

  Castellano: Con este artículo pretendo daros una visión general de mi experiencia como voluntaria en una gran institución, conocida por todos los Platenses, como Casa Cuna HOSPITAL Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra era una institución pediátrica de mediana complejidad que asistía a niños – desde su nacimiento hasta los cuatro años de edad- con problemas de salud provocados por situaciones de violencia ejercida contra ellos (abandono, maltrato, abuso, negligencia) o situaciones de alto riesgo social (desnutrición …).

 • L’educació social i la institució escolar: la recuperació del treball amb l’escola per part de l’ educador social

  La educación social y la institución escolar: la recuperación del trabajo con la escuela por parte del educador social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 1 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Martí X. March Cerdá. Carmen Orte Socia
  Página: 14.
  2007.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB).

  Catalán: Un deis signes d’identitat académica i professional de la Pedagogía Social n’ha estat historicament i a l’actualitat la sistematització de la mateixa a partir del treball en el camp extraescolar i en el de la inadaptació social. Fins i tot, hom pot afirmar que hi ha hagut una necessitat conceptual i professional per part de la mateixa Pedagogía Social i de l’educació social de definir el seu propi ambit, el seu propi enfocament, el seu propi context d’intervenció, la seva prl>pia metodologia d’acció, la seva propia organització, etc. al marge de la institució escolar.

  Castellano: Uno de los signos de identidad académica y profesional de la Pedagogía Social ha sido históricamente y en la actualidad la sistematización de la misma a partir del trabajo en el campo extraescolar y en el de la inadaptación social. Incluso, se puede afirmar que ha habido una necesidad conceptual y profesional por parte de la misma Pedagogía Social y de la educación social de definir su propio ámbito, su propio enfoque, su propio contexto de intervención, la su prl> pia metodología de acción, su propia organización, etc. al margen de la institución escolar.

 • Revista Profesiones

  La publicación referente de las profesiones colegiadas, la revista Profesiones, siempre pendiente de la actualidad colegial, especialmente de la reforma normativa del sector de las profesiones. También se atiende a otras materias de singular relevancia para el entorno profesional, tales como la educación universitaria, los emprendedores, encuentros internacionales con otras organizaciones profesionales, los derechos fundamentales o el problema de la crisis económica. Su distribución es física y online.
  Está editada por Unión Profesional (UP) Asociación que integra a 37 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional, entre ellos el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)