RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

QES Nº 19

(19)
 • 30 d’octubre de 1996: neix el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

  30 de octubre de 1996: nace el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Rafel López Zaguirre.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Vint anys després de la creació del Collegi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 d’octubre de 1996, l’article pretén donar una mirada enrere per conèixer i reconèixer quins van ser els elements que van permetre la creació i les primeres passes del CEESC.

  Castellano: Veinte años después de la creación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 30 de octubre de 1996,
  el artículo pretende dar una mirada atrás para conocer y reconocer cuáles fueron los elementos que permitieron la creación y los primeros pasos del CEESC.

 • Virtuts i mancances en el treball educatiu sobre drogues

  Virtudes y carencias en el trabajo educativo sobre drogas (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Carles Sedó.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Des que començà la intervenció sobre drogues ens hem equivocat i hem après. Intervencions amb la corresponsabilitat de persones usuàries o respostes comunitàries autogestionades han marcat línia. Tanmateix, tenim temes per resoldre. El més important: la progressiva marginació de la visió social i la preponderància de la sanitària.

  Castellano: Desde que comenzó la intervención sobre drogas nos hemos equivocado y hemos aprendido. Intervenciones con la corresponsabilidad de personas usuarias o respuestas comunitarias autogestionadas han marcado línea. Sin embargo, tenemos temas para resolver. Lo más importante: la progresiva marginación de la visión social y la preponderancia de la sanitaria.

 • Educació social per totes les vies

  Educación social por todas las vías (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Oscar Barril Andrés.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Entrevistem quatre professionals de l’educació social amb quatre orígens formatius diferents: un habilitat per la via de la foramció específca, un graduat, un diplomat i una habilitada per la via de l’experiència professional. Diferents generacions, diferents motivacions, diferents territoris, àmbits de treball diversos i una mateixa professió. Amb aquestes quatre entrevistes, volem saber si hi ha diferències en la intervenció social de cadascun d’ells, en la seva perspectiva laboral o en la mirada de futur de l’educador social, tot i els seus camins distints.

  Castellano: Entrevistamos cuatro profesionales de la educación social con cuatro orígenes formativos diferentes: un habilitado por la vía de la formación específica, un graduado, un diplomado y una habilitada por la vía de la experiencia profesional. Diferentes generaciones, diferentes motivaciones, diferentes territorios, ámbitos de trabajo diversos y una misma profesión. Con estas cuatro entrevistas, queremos saber si hay diferencias en la intervención social de cada uno de ellos, en su perspectiva laboral o en la mirada de futuro del educador social, aunque sus caminos distintos.

 • Del telecentre de fnals dels noranta a l’espai d’experiències educatives

  Del telecentro de finales de los noventa en el espacio de experiencias educativas (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Luis Miguel Castillo Vázquez, Toni Téllez Ibáñez.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Des que van sorgir, a fnals dels anys noranta del segle XX, els telecentres han anat evolucionant paral·lelament a l’avenç tecnològic i adaptant-se a les necessitats de la ciutadania pel que fa a l’accés a les TIC i l’adquisició de competències digitals. Fem un repàs de l’evolució d’aquests espais tecnològics.

  Castellano: Desde que surgieron, a finales de los años noventa del siglo XX, los telecentros han ido evolucionando paralelamente al avance tecnológico y adaptándose a las necesidades de la ciudadanía en cuanto al acceso a las TIC y la adquisición de competencias digitales. Hacemos un repaso de la evolución de estos espacios tecnológicos.

 • 20 anys (i més) de relació entre el món professional i el món acadèmic en l’educació social

  20 años (y más) de relación entre el mundo profesional y el mundo académico en la educación social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Carlos Sánchez-Valverde Visus.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Aquesta col·laboració, des d’una revisió històrica i biogràfca (perquè en algunes de les situacions vaig ser-hi present), vol apropar-vos alguns elements que ajudin a dibuixar el compromís i les posicions que el col·lectiu professional (com a mínim aquell que estava organitzat en subjectes i organitzacions socials) ha tingut en aquest procés i les diferents fites en la confguració de la formació inicial i continuada de les educadores i educadors socials des fnals dels anys seixanta del segle passat.

  Esta colaboración, desde una revisión histórica y biogràfica (porque en algunas de las situaciones estuve presente), quiere acercaros algunos elementos que ayuden a dibujar el compromiso y las posiciones que el colectivo profesional (como mínimo aquel que estaba organizado en sujetos y organizaciones sociales) ha tenido en este proceso y los diferentes hitos en la configuración de la formación inicial y continuada de las educadoras y educadores sociales desde finales de los años sesenta del siglo pasado.

 • El moviment de transició ofereix una resposta als reptes ecosocials del nostre temps

  El movimiento de transición ofrece una respuesta a los retos ecosociales de nuestro tiempo (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Ana Huertas Francisco.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: La transició aposta per la relocalització de l’economia, per la socialització de la responsabilitat i pel suport mutu per navegar per aquests temps de crisi sistèmica. Ampliar les perspectives de futur per a la societat és una tasca que requereix l’esforç coordinat i compartit de totes les persones compromeses amb el fet d’aconseguir una visió positiva per a un futur més equitatiu, sa i sostenible.

  Castellano: La transición apuesta por la relocalización de la economía, por la socialización de la responsabilidad y por el apoyo mutuo para navegar por estos tiempos de crisis sistémica. Ampliar las perspectivas de futuro para la sociedad es una tarea que requiere el esfuerzo coordinado y compartido de todas las personas comprometidas con el hecho de conseguir una visión positiva para un futuro más equitativo, sano y sostenible.

 • Revisant la Llei de la dependència. Una història d’ombres i llums

  Revisando la Ley de la dependencia. Una historia de sombras y luces (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Quico Mañós.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Una història d’una llei que va néixer tocada i que, a poc a poc, els governs, tant estatals com autonòmics, han anat deixant morir d’inanició. Una llei que ha tingut l’aliment i el compromís de les professions que l’han fet créixer implementant formes de treballar centrades en la persona i la qualitat de vida, i transformant un sistema sovint centrat en les tasques i l’economia en una proposta més humana i humanitzadora. Ens trobem, per tant, amb una aplicació de llums i ombres.

  Castellano: Una historia de una ley que nació tocada y que, poco a poco, los gobiernos, tanto estatales como autonómicos, han ido dejando morir de inanición. Una ley que ha tenido el alimento y el compromiso de las profesiones que lo han hecho crecer implementando formas de trabajar centradas en la persona y la calidad de vida, y transformando un sistema a menudo centrado en las tareas y la economía en una propuesta más humana y humanizadora. Nos encontramos, por tanto, con una aplicación de luces y sombras.

 • Als deu anys de la Llei de serveis socials

  A los diez años de la Ley de servicios sociales (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Xavier Pelegrí Viaña.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: L’11 d’octubre de 2007, es va aprovar la Llei 12/2007, de serveis socials. Aquí es fa una breu revisió crítica d’allò positiu i negatiu que conté el text legal i de les accions que encara no s’han assolit, tot i tenir en compte el temps viscut sota els efectes de la crisi.

  Castellano: El 11 de octubre de 2007, se aprobó la Ley 12/2007, de servicios sociales. Aquí se hace una breve revisión crítica de lo positivo y negativo que contiene el texto legal y de las acciones que aún no se han alcanzado, a pesar de tener en cuenta el tiempo vivido bajo los efectos de la crisis.

 • Reflexions a l’entorn de la mediació i l’educació social

  Reflexiones en torno a la mediación y la educación social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Isabel Bujalance Gómez.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Aquest article explica el procés que l’autora ha viscut al llarg de la seva carrera professional i mostra com des de l’exercici de l’educació social, entesa com a disciplina de base, es poden compaginar les dues professions, educació social i mediació, entenent i discernint els ponts i els paral·lelismes que hi ha entre elles.

  Castellano: Este artículo explica el proceso que la autora ha vivido a lo largo de su carrera profesional y muestra cómo desde el ejercicio de la educación social, entendida como disciplina de base, se pueden compaginar las dos profesiones, educación social y mediación , entendiendo y discerniendo los puentes y los paralelismos que hay entre ellas.

 • Els moviments socials poden canviar la societat

  Los movimientos sociales pueden cambiar la sociedad (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Miquel Rubio Domínguez.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Gairebé set anys després del 15M del 2011, la societat ha demostrat un fet importantíssim: si les persones es mobilitzen poden aconseguir canviar el seu entorn més immediat. Cal continuar treballant per fomentar la participació i l’apoderament actiu d’aquelles persones per qui i amb qui treballem, i com no podria ser d’altra manera, també a Internet.

  Castellano: Casi siete años después del 15M del 2011, la sociedad ha demostrado un hecho importantísimo: si las personas se movilizan pueden conseguir cambiar su entorno más inmediato. Hay que seguir trabajando para fomentar la participación y el empoderamiento activo de aquellas personas para quienes y con quienes trabajamos, y como no podría ser de otra manera, también en Internet.

 • L’educació social. També digital

  La educación social. también digital (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Jordi Bernabeu.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: L’ús de l’entorn digital genera nous reptes en l’àmbit de l’acció socioeducativa. En funció de com entenguem i plantegem els seus usos construirem la nostra visió professional alhora que construirem nous criteris per a la intervenció.

  Castellano: El uso del entorno digital genera nuevos retos en el ámbito de la acción socioeducativa. En función de cómo entendamos y planteamos sus usos construiremos nuestra visión profesional a la vez que vamos a construir nuevos criterios para la intervención.

 • La identitat professional construïda des del grau d’Educació Social

  La identidad profesional construida desde el grado de Educación Social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Mercedes Aceituno Castillo.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Aquest article pretén abordar com el grau d’Educació Social pot contribuir a configurar la identitat professional. Per fer-ho, partirem d’una reflexió que permeti visualitzar l’actual formació universitària com un procés d’aprenentatge de llarg recorregut, on la seva comprensió final vindrà de mans de la incursió en l’activitat professional.

  Castellano: Este artículo pretende abordar como el grado de Educación Social puede contribuir a configurar la identidad profesional. Para ello, partiremos de una reflexión que permita visualizar la actual formación universitaria como un proceso de aprendizaje de largo recorrido, donde su comprensión final vendrá de manos de la incursión en la actividad profesional.

 • Hi ha quelcom més innovador que una educadora o un educador social?

  ¿Hay algo más innovador que una educadora o un educador social? (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 19 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Roger Brufau.
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: L’educació social és innovació. Aquest article desenvolupa la idea que la feina de l’educació social és totalment innovadora. La innovació és una relació, una connexió entre les persones i la feina de les educadores i educadors socials. L’article defineix els quatre elements que emmarquen la feina de l’educació social i intenta unir-los amb els principis clau per a la innovació reeixida. L’aparellament dels principis d’innovació reeixida i l’educació social permet definir les eines centrals que cal utilitzar en la feina del dia a dia de les educadores i educadors socials cap a una feina centrada en la proactivitat i les persones.

  Castellano: La educación social es innovación. Este artículo desarrolla la idea de que el trabajo de la educación social es totalmente innovador. La innovación es una relación, una conexión entre las personas y el trabajo de las educadoras y educadores sociales. El artículo define los cuatro elementos que enmarcan el trabajo de la educación social e intenta unirlos con los principios clave para la innovación exitosa. El emparejamiento de los principios de innovación exitosa y la educación social permite definir las herramientas centrales a utilizar en el trabajo del día a día de las educadoras y educadores sociales hacia un trabajo centrada en la proactividad y las personas.

 • QES – Núm. 19. Número especial. 20 anys i més

  Número especial. 20 años y más
  2017.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Aquest any, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya celebra el seu 20è aniversari. Una bona manera de celebrar-lo és recordant i avaluant aquests 20 anys, reflexionant sobre aquells elements que han estat més rellevants en la nostra professió.

  Per això es presenta un Quaderns d’Educació Social diferent, exclusiu per a aquests 20 anys, que utilitza la cronologia temporal (des de l’any 1996 fins a l’actualitat) com a pretext per poder introduir diversos temes clau relacionats amb l’educació social, com ara la mediació, la legislació marc, la formació dels professionals, la deontologia professional, entre molts d’altres, i per conèixer la seva evolució al llarg d’aquests anys.

  Hi trobareu articles en diferents formats que aporten elements històrics, reflexions actuals i visió de futur; és a dir, volem deixar per escrit el nostre passat (d’on venim, per a què estem aquí…), entendre el que estem vivint (el present de la professió) i aportar pinzellades de cap a on anem (futur).

  Des dels Quaderns seguim compartint el saber per afavorir la difusió i l’aprofundiment de temes d’interès per a l’Educació Social.

Categoría actual:

QES Nº 19

 • No hay categorías