RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

QES Nº 23

(9)
 • QES – Núm. 23 Del derecho y del revés: modos de habitar la ciudad

  Del dret i del revés: maneres d’habitar la ciutat (Original en catalán)
  Desembre (Diciembre) 2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Aquest número de Quaderns insisteix en dues necessitats. La primera és que la nostra pràctica professional ha de generar espais per a l’acció reflexiva i ha d’utilitzar l’escriptura com a eina. La segona, que la reflexió, l’escriptura i la lectura poden ser un espai col·lectiu.

  Per això, hem volgut crear situacions de treball compartit i dialogat, i hem alternat processos de redacció i formats més habituals amb d’altres de més experimentals, amb la voluntat d’elaborar articles corals amb la implicació de diverses persones.

  Així com repensem formats, anem repensant la revista, per tal que sigui cada cop més col·lectiva i esdevingui un altaveu útil, capaç de fer preguntes i experimentar respostes al voltant d’una pràctica professional que actua pels drets socials i per unes vides dignes. Volem que el Quaderns d’Educació Social estimuli el pensament crític, divergent i complex.

 • La gestión comunitaria de proyectos culturales como clave de democratización urbana

  La gestió comunitària de projectes culturals com a clau de democratització urbana (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Santi Eizaguirre Anglada.
  2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: En aquest article s’exposen alguns dels referents comuns de la història d’autoorganització i lluita popular que representen els projectes de ges­tió comunitària d’espais culturals. En base a diferents exemples d’iniciatives sorgides a la geografia urbana catala­na analitzem els valors i principis amb els quals promouen una aproximació a la gestió cultural de caire socialment transformador.

  Castellano: En este artículo se exponen algunos de los referentes comunes de la historia de autoorganización y lucha popular que representan a los proyectos de gestión comunitaria de espacios culturales. En base a distintos ejemplos de iniciativas surgidas en la geografía urbana catalana analizamos los valores y principios con los que promueven una aproximación a la gestión cultural de cariz socialmente transformador.

 • Será que no queremos saber

  Serà que no volem saber (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Chaimae Benlemchkraf, Fàtima Saman, Ana Maria Cosmina Pricop.
  2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Aquest article s’articula a l’entorn d’una gravació en quatre idiomes –l’urdú, l’anglès, el dàrija i el romanès– de la interpretació del text Lengua o muerte, arran d’un treball artístic de Dani Zelko. Una acció articulada per tres joves que problematitzen sobre què és el que entenem per transmissió i escolta en la pràctica social.

  Castellano: Este artículo se articula en torno a una grabación en cuatro idiomas –urdu, inglés, daríja y rumano– de la interpretación del texto Lengua o muerte, a raíz de un trabajo artístico de Dani Zelko. Una acción articulada por tres jóvenes que problematizan sobre qué es lo que entendemos por transmisión y escucha en la práctica social.

 • El poder de los mapas

  El poder dels mapes (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Andrés Martínez de la Riva Díaz.
  2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: En aquest article es comparteixen di­verses reflexions sobre una eina que s’ha tornat comuna en el nostre dia a dia: els mapes. Farem una primera in­troducció conceptual, sobre què són els mapes i què representen, per després abordar la seva utilitat des d’una pers­pectiva educativa, social i comunitària.

  Castellano: En este artículo se comparten diversas reflexiones sobre una herramienta que se ha vuelto común en nuestro día a día: los mapas. Haremos una primera introducción conceptual, sobre qué son los mapas y qué representan, para después abordar su utilidad desde una perspectiva educativa, social y comunitaria.

 • Lenguaje no sexista e inclusivo: una perspectiva de no discriminación

  Llenguatge no sexista i inclusiu: una perspectiva de no-discriminació (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: María Martín Barranco.
  2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: En aquest article es reflexiona sobre l’ús del llenguatge inclusiu des d’una perspectiva de no-discriminació. Par­ticularment, en el context de la inter­venció en educació social en la totalitat de l’Estat espanyol i en la seva llengua oficial comuna: el castellà.

  Castellano: En este artículo se reflexiona sobre el uso del lenguaje inclusivo desde una perspectiva de no discriminación. Particularmente, en el contexto de la intervención en educación social en la totalidad del Estado español y en su lengua oficial común: el español.

 • El abordaje de la salud mental con jóvenes desde la educación social

  L’abordatge de la salut mental amb joves des de l’educació social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Associació Abilis.
  2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: L’impacte de la pandèmia en les perso­nes joves ha tingut afectació en diver­sos àmbits; entre ells, l’empitjorament de la salut mental, vinculada a la preca­rietat. És important, doncs, generar es­pais crítics que contribueixin a la salut mental col·lectiva a través de l’apodera­ment de tota la comunitat.

  Castellano: El impacto de la pandemia en las personas jóvenes ha tenido afectación en distintos ámbitos; entre ellos, el empeoramiento de la salud mental, vinculada a la precariedad. Es importante, por tanto, generar espacios críticos que contribuyan a la salud mental colectiva a través del empoderamiento de toda la comunidad.

Categoría actual:

QES Nº 23

 • No hay categorías