RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

QES Nº 12

(6)
 • El treball multimèdia i comunitari de Ravalnet

  El trabajo multimedia y comunitario de Ravalnet (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 12 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Aida Sánchez de Serdio.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Ravalnet és la xarxa ciutadana ubicada al barri del Raval de Barcelona que neix el 1998 a partir de l’Associació per a Joves Teb. Com a xarxa ciutadana, l’objectiu de Ravalnet és promoure l’ús social de la tecnologia, és a dir, la comunicació, la cooperació, els intercanvis i l’accés a Internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació de tots els ciutadans, associacions, etc. que constitueixen la comunitat local, així com obrir aquesta comunitat a la comunicació amb la resta del món. Un dels àmbits de què consta Ravalnet s’anomena Ravalmedia i està dedicat a l’ús comunitari dels mitjans de comunicació, en especial la ràdio i també tot un seguit de produccions audiovisuals com ara la fotografia i el vídeo digitals. Alguns d’aquests projectes mediàtics es realitzen en la seu física de l’entitat, que comparteix amb l’Associació per a Joves Teb, i són fruit del treball compartit amb els educadors d’aquesta última.

  Castellano: Ravalnet es la red ciudadana ubicada en el barrio del Raval de Barcelona que nace en 1998 a partir de la Asociación para Jóvenes TEB. Como red ciudadana, el objetivo de Ravalnet es promover el uso social de la tecnología, es decir, la comunicación, la cooperación, los intercambios y el acceso a Internet ya las tecnologías de la información y la comunicación de todos los ciudadanos, asociaciones, etc. que constituyen la comunidad local, así como abrir esta comunidad a la comunicación con el resto del mundo. Uno de los ámbitos de que consta Ravalnet llama Ravalmedia y está dedicado al uso comunitario de los medios de comunicación, en especial la radio y también toda una serie de producciones audiovisuales como la fotografía y el vídeo digitales. Algunos de estos proyectos mediáticos se realizan en la sede física de la entidad, que comparte con la Asociación para Jóvenes TEB, y son fruto del trabajo compartido con los educadores de esta última.

 • Usos i reptes de les TIC a les organitzacions socials

  Usos y retos de las TIC en las organizaciones sociales (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 12 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Jaume Albaigés.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Els darrers anys, a mesura que les organitzacions socials s’han anat professionalitzant, la seva influència i el seu impacte han experimentat un creixement significatiu. Això s’està produint en un context social on les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són les protagonistes omnipresents en l’àmbit laboral, en les formes relacionals, en l’oci i l’entreteniment, etc. En aquest entorn, la societat alerta sobre els riscos de l’exclusió digital de certs col·lectius, i les entitats la intenten combatre amb resultats prou positius. Malgrat tot, però, aquestes mateixes entitats no aconsegueixen, estratègicament parlant, la solvència tecnològica que els permetria aprofitar les oportunitats generades per les TIC. Formació i coneixement insuficients i recursos econòmics escassos es presenten com els obstacles principals en la incorporació de les TIC a l’estratègia de les organitzacions.

  Castellano: En los últimos años, a medida que las organizaciones sociales se han ido profesionalizando, su influencia y su impacto han experimentado un crecimiento significativo. Esto se está produciendo en un contexto social donde las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son las protagonistas omnipresentes en el ámbito laboral, en las formas relacionales, en el ocio y el entretenimiento, etc. En este entorno, la sociedad alerta sobre los riesgos de la exclusión digital de ciertos colectivos, y las entidades la intentan combatir con resultados bastante positivos. A pesar de todo, sin embargo, estas mismas entidades no consiguen, estratégicamente hablando, la solvencia tecnológica que les permitiría aprovechar las oportunidades generadas por las TIC. Formación y conocimiento insuficientes y recursos económicos escasos se presentan como los principales obstáculos en la incorporación de las TIC en la estrategia de las organizaciones.

 • Reptes de les TIC amb gent gran i gent gran amb dependència

  Retos de las TIC con personas mayores y personas mayores con dependencia (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 12 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Xavier Lorente.
  2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Tot i que endevinar el futur ha estat sempre una temptació, no és aquest l’objectiu d’aquest article; entre altres coses perquè en desconeixem les tècniques i perquè no tenim les tecnologies adequades, com ara la bola de vidre, les cartes o el pòsit del te –com diria C. Alba–. Un cop abandonat aquest intent, en aquest article es tracta d’analitzar alguns aspectes actuals que expliquen com s’estan utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb la gent gran.

  Castellano: Aunque adivinar el futuro ha sido siempre una tentación, no es este el objetivo de este artículo; entre otras cosas porque desconocemos las técnicas y porque no tenemos las tecnologías adecuadas, como la bola de cristal, las cartas o el poso del té -como diría C. Alba-. Una vez abandonado este intento, en este artículo se trata de analizar algunos aspectos actuales que explican cómo se están utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con la gente mayor.

 • QES – Núm. 12. Educació Social i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

  Educación Social y Tecnologías de la Información y la Comunicación (Original en catalán)
  Octubre 2008.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  La voluntat d’aquest dotzè número de Quaderns és fer un primer acostament des d’angles diversos a algunes experiències que ens ajudin a crear un discurs propi de l’educació social en relació amb l’ús de les tecnologies, i que n’estimulin la incorporació en tots els àmbits.

  Un altre dels nostres objectius és fer camí per assolir, com a col·lectiu, la idea d’empoderament que faci possible estendre un ús crític i responsable de la tecnologia per tal que pugui esdevenir, per a la nostra comunitat, una experiència transformadora i alliberadora, en línia amb els objectius de l’educació social.

  Amb aquests Quaderns pretenem, doncs, iniciar un procés de reflexió al voltant d’una temàtica que sovint veiem allunyada de la nostra pràctica educativa diària.

  Per fer-ho comptarem amb les reflexions d’experts o persones que fa temps que treballen amb tecnologies i educació social al voltant del concepte de societat del coneixement i els nous conceptes que genera, i procurarem donar una visió transversal de l’ús educatiu fent recerca d’experiències amb TIC en els diferents àmbits de treball.

Categoría actual:

QES Nº 12

 • No hay categorías