RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Propi d’Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Màster Propi de la Universitat de València. UV.

En el Màster Propi d’Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva s’analitza la naturalesa del procés d’inclusió educativa des d’una proposta d’educació de qualitat ajustada a la identitat i a les capacitats i necessitats educatives de l’alumnat. Es pretén promoure valors socials com la igualtat, el reconeixement, la valoració de la diversitat i el treball col·laboratiu on hi haja una participació social de totes les persones involucrades i les persones que el cursen tinguen dret als suports necessaris per al seu desenvolupament acadèmic, professional i personal. Des de millores de rendiment per a l’alumnat que requereix de programes específics, passant per l’atenció a les necessitats educatives de suport específic, la igualtat d’oportunitats o l’atenció a la discapacitat.

Buscar