RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster d’Educació Interdisciplinària de les Arts

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

L’objectiu principal és garantir l’adquisició dels coneixements, habilitats i actituds necessaris que permetin a l’estudiant aprofundir el coneixement i la valoració didàctica de les iniciatives, manifestacions o productes artístics que la societat posa al seu abast, per així exercir millor la funció de mediador cultural.

Buscar