RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster de Formació Permanent en Convivència i resolució de conflictes escolars

Màster Propi de la Universitat de València. UV.

Aquest màster té entre els seus objectius: introduir la importància de la fisiologia del cervell i del Sistema nerviós i endocrí per a controlar impulsos i emocions i resoldre conflictes, el de sensibilitzar els estudiants per al tractament educatiu dels conflictes escolars i descobrir la perspectiva positiva del conflicte, aprendre a analitzar conflictes i a aplicar la legislació vigent, conéixer diversos processos de resolució de conflictes i ciberconflictos, presentar l’aportació de la mediació escolar a curt, mitjà i llarg termini i adquirir les estratègies i habilitats necessàries per a complir la funció. També treballarem la identificació i tractament de l’assetjament escolar i tècniques d’educació emocional, així com estudi de casos i pràctiques directes.

Buscar