RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

El treball educatiu amb adolescents a la llar del Grec

El trabajo educativo con adolescentes en el hogar del Grec (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 6 de Trobada d’Educació Social
Autoría: Maria Bosch.
Página: 43.
2012.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

Catalán: La llar del Grec és un centre de protecció de menors que, des de l’any 1992, acull a al·lots de 13 a 17 anys amb expedient obert al Servei de Menors i Família. Amb ells, es realitza una tasca educativa des de l’atenció personalitzada, acompanyant-los i orientant-los cap a un retorn familiar en els casos en que sigui possible o bé cap a una vida independent quan no hi ha referents familiars o aquests són negatius pel menor.

Castellano: El hogar del Grec es un centro de protección de menores que, desde del año 1992, acoge a niños de 13 a 17 años con expediente abierto al Servicio de Menores y Familia. Con ellos, se realiza una tarea educativa desde la atención personalizada, acompañándolos y orientándolos hacia un retorno familiar en los casos en que sea posible o bien hacia una vida independiente cuando no hay referentes familiares o éstos son negativos por menor.

Buscar