eduso.net - el portal de la educación social

JORNADAS DE EDUCADORES SOCIALES

eduso.net, el portal de la educación social

Dénia 2000

Red eduso

Portal eduso.net


II Jornada Professional de
l'Educació Social"De la precarietat laboral a la
dignificació professional"Dissabte 21 d'octubre 2000

DÉNIA Centre SocialORGANITZA

Asociació Profesional d'Educadors del País Valenciá


COL·LABOREN

Ayuntament de Dénia

CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo

BancaixaAMB EL SUPORT

Universitat de Valencia
Facultad de Filosofía i Ciències del'Educació
Diplomatura de l'Educació SocialPROGRAMA

9'30 h. Recepció-lliurament de documentació.

1O'30 h. Benvinguda i presentació de la jornada. Amb la preséncia de Miguel Ferrer Alcalde de l'Ajuntament de Dénia.

Ponéncia-debat Cap a la dignificació profesional de l'Educador Social.

Amb la partícipació de Joan Sifré Secretar General de CC-OO PV

Pere Gantes, Secretan General FFAP-CC.OO del País Valencia.

Vicente García Galvez, Secretari General FTE (UGT PV).
Toni Femenia, responsable dep. Serveis Socials FSP-UGT

Tancament de la ponencia a cárrec de Rafael Blasco, ll-lm. Sr. Conseller de Benestar Social.

12'00 h. Pausa pel café.

12'15 h. Experiéncies:

1.- .- Pasat, present i futur de la figura de l'Educador Social. A cárrec de: Ana Almenar; Educadora Social en residéncia de menors.

2.- La (im) possible interdisciplinarietat. l'Educador Social en interacció amb altres figures professionals: mestres, psicólegs, treballadors socíals, responsables comunitaris, etc.

A cárrec de Máximo Sayago, Educador Social en Centre d'Atencíó al Drogodependents.

3.- La iniciativa privada en el camp de 'Educació Social. A cárrec d' APIME (Alacant).

14'OO h.. Pausa per a dinar.

16'OO h. Grups deTreball:

1 .- Els joves d'avuí en una altra galaxia? Com conectar des de l'animació juvenil. Coordinen: Xelo Rives í Llucía Pastor, animadores juveníls de l'Alt Vínalopó.

2.- Els voluntarís, una amenaça als professionals? Coordina: Joana Naranjo, de l'Oficina del Voluntariat en Alacant.

3.- L'acció social amb menors. Estades de Ruptura com a nova forma d'intervenció.
Coordina: Joan Font, Associació "Los Arcos" (Altea).

4.- Intervenció de l'Educador Social en l'ámbit escolar.
Coordína: Rosario Alonso, professora de la Universitat de Valéncia, responsable de l'estudí sobre la conflíctivítat escolar en Oliva.

5.- Perills i amenaces a la salut laboral de l'Educador Social: el risc d'estar "cremat". Coordina: Griselda Continente, terapeuta en temes d'autoestíma, i relacions interpersonals i técniques de relaxació.

18'00 h. Pausa pel café

18'30 h. Conclussions en comú deis grups de treball i debat poster¡or.

19'30 h. Cloenda de la jornada: Cap al col·legi Professional.
Amb la preséncia de:

- Representant de la Comissíó del Col·legi Pro-fessional.

- President d'APESPV

- Representant de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia.

- Representant del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya.

FESTA CELEBRACIÓ 5é ANIYERSARI APESPV

Lloc: Pub "Malecón" (Junt al Club Náutic Dénia)

21'00 h. Recepció d'assitents

21'30 h. Parlaments celebració 5é Aniversarí creació d'APESPV "Clonclusions" de la llna. Jornada, amb Xelo Ribes.,

22'00 h. Ágape-pícaeta

23'00 h. Ecos de l'África, amb Xíldo i Atxu (percussió africana).INSCRIPCIÓ

PREUS:

Socis d'APESPV 2.500 pta. (f¡ns al 29 de setembre)

3.500 pta. des del 2 d'octubre

Estudiants i aturats.

Altres interessat 4.000 pta. (fins al 29 de setembre 5.000 pta. des del 2 d'octubre.

PAGAMENT:

Ingressar en BANCAIXA: 2077-0002-79 compte: 3103094682

Adjuntar amb la inscripció la copia de ¡'ingrés i remetreulo a: (Adjunteu també en el seu cás justificant de la condició d'associat, aturat o estud¡ant).

Tancament d'inscripcions: 16 d'octubre
.


INFORMACIÓ

SECRETARIA APESPV

C/ Cajeros, 2 Pta. 6 - 46001 VALÉNCIA

TeI.- Fax:96391 3559

E-mail: apespv@wanadoo.esFITXA D'INSCIPCIÓ

Nom

Cognoms

Domicili

Localitat

CP

Provincia

Tel

Fax

E-mail

Professió (Denominació actual o ámbit de l'educació social en que treballes)

Entitat per a la qual treballes:

Administració:

Grop: A, B, C, D.

Empresa, ONG

Estudiant d'Educació social:

Curs finalitzat

Altres estudis

Aturat

Inscipció als grups de treball (Marqueu dos per ordre de preferéncia 1, 2)
- Els joves d'avui en una altra galaxia...

- Els voluntaris una amenaça als professionals

- L'acció social amb menor...

- Intervenció de l'Educador Social en l'ambit escolar
- Perills i amenaces a la salut laboral...